Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

Gdańsk, 14 czerwca 2021 roku

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 22 października 2019r. poz. 2004) informuje, że posiada do sprzedaży:

Lp. Nazwa i opis
składnika majątkowego
Proponowana kwota sprzedaży
w PLN
Ilość Opis
1. Fortepian Calisia Model M-160
Nr fabryczny 50235
Nr inwentarzowy SM II S1 P7
500 1 wg zał.
2. Pianino Calisia Model M-105
Nr fabryczny 086245
Nr inwentarzowy SM II S2 P5
300 1 wg zał.
3. Pianino Legnica Model
Nr fabryczny 91226
Nr inwentarzowy SM II S2 P11
300 1 wg zał.

 1. Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie przeprowadzona w formie aukcji, która odbędzie się 28 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie ZSM w Gdańsku- Wrzeszczu, budynek SM II st. ul. Partyzantów 21A.
 2. Zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostki, nie mogą nabywać:
  • kierownik jednostki,
  • główny księgowy jednostki,
  • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,
  • osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
  • osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1–4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1–4.
 3. Przedmioty: fortepian Calisia Model M-160, pianino Calisia Model M-105 oraz pianino Legnica można obejrzeć w ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, budynek SM II st. ul. Partyzantów 21A, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Gawkowskim, tel. 58 341 42 20, e-mail: m.gawkowski@zsm-gdansk.edu.pl.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy sprzedaży niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji. Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 5 dni. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej przez sprzedającego noty księgowej.
 5. Wydanie przedmiotu nastąpi w siedzibie sprzedającego lub innym miejscu wskazanym przez niego, niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do odbioru przedmiotu w terminie do 7 dni, chyba, ze strony umówią się inaczej. Kupujący odbierze przedmiot osobiście i na własny koszt. Sprzedający nie będzie uczestniczył w przygotowaniach do transportu, w szczególności zabezpieczania przed uszkodzeniem w transporcie.

 6. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  Leszek Kaufman

ZAŁĄCZNIK

do protokołu komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu powołanej zarządzeniem dyrektora ZSM nr 1/2021
Gdańsk, 13.01.2021 roku

Fortepian Calisia Model M-160
Nr fabryczny 50235
Nr inwentarzowy SM II S1 P7

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna:
  rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa:
  płyta rezonansowa posiada pęknięcia w całym obszarze.
 3. Naciąg:
  struny basowe i struny wiolinowe oryginalne, posiadają liczne ślady zużycia; nacisk strun na mostkach jest zmniejszony.
 4. Strojnica:
  Brak stabilności stroju ze względu na zużycie strojnicy.

II. MECHANIZM

Luzy w figurkach mechanizmu (główki młotków są nadmiernie zużyte i kwalifikują się do wymiany).

III. TŁUMIKI

Brak dostatecznego tłumienia ze względu na zużycie; luzy w prowadnicach tłumikowych.

IV. KLAWIATURA

Luzy klawiaturowe w sztyftach przednich i środkowych.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru. Galanteria metalowa posiada liczne ślady zaśniedzenia i korozji.

VI. PODSUMOWANIE

Fortepian w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów dźwięcznicy, fortepian kwalifikuje się do likwidacji. Ze względu na złożoność naprawy, remont fortepianu jest nieopłacalny. Tylko całkowita naprawa generalna mogłaby przywrócić prawidłowe brzmienie i funkcjonowanie instrumentu.

Pianino Calisia Model M-105
Nr fabryczny 086245
Nr inwentarzowy SM II S2 P5

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna:
  rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa:
  płyta rezonansowa posiada pęknięcia.
 3. Naciąg:
  struny basowe i struny wiolinowe oryginalne, posiadają liczne ślady zużycia.
 4. Strojnica:
  Brak stabilności stroju ze względu na zużycie i pęknięcie strojnicy.

II. MECHANIZM

Luzy w figurkach mechanizmu (dźwignie główne, zużyte młotki i luzy w trzonkach młotkowych).

III. TŁUMIKI

Brak dostatecznego tłumienia ze względu na zużycie.

IV. KLAWIATURA

Luzy klawiaturowe w sztyftach przednich i środkowych.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru.

VI. PODSUMOWANIE

Pianino w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów akustyki, pianino kwalifikuje się do likwidacji. Ze względu na złożoność naprawy, remont pianina jest nieopłacalny a jego ewentualny koszt przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy.

Pianino Legnica Model
Nr fabryczny 91226
Nr inwentarzowy SM II S2 P11

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna:
  rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa:
  płyta rezonansowa posiada wiele pęknięć oraz rozwarstwień (odklejona część ożebrowania)
 3. Naciąg:
  struny basowe i struny wiolinowe oryginalne (częściowo zdekompletowane), posiadają liczne ślady korozji.
 4. Strojnica:
  kołki stroikowe są niedostatecznie osadzone w otworach strojnicy, pokryte są rdzą. Strojnica w wielu miejscach posiada głębokie pęknięcia.

II. MECHANIZM

Dolnotłumikowy, młotki w dużym stopniu zgrane (posiadają głębokie wgłębienia).

III. TŁUMIKI

Kompletne.

IV. KLAWIATURA

Kompletna, bez wyszczerbień.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru.

VI. PODSUMOWANIE

Pianino w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów dźwięcznicy, w szczególności pękniętą strojnicę remont pianina jest nieopłacalny a jego koszt (ok. 16 000 zł ) przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy.