Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej: http://www.zsm-gdansk.edu.pl.

Data publikacji witryny internetowej: 17 czerwca 2005r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 maja 2020 roku.

Witryna internetowa www.zsm-gdansk.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. Nowe dokumenty w miarę możliwości będą publikowane, jako treść we wpisach, a stare będą sukcesywnie zmieniane na treść we wpisach,
 • publikowane filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak tłumaczenia na język migowy.

Niniejsze oświadczenie zaktualizowano 02-02-2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Kaufman, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Romana Dmowskiego, prowadzą do niego schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8: 00 – 20:00.
 3. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze, drugie i trzecie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
 4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Sala koncertowa w budynku szkoły przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczone dwa miejsca na widowni dla wózków inwalidzkich.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Partyzantów, z poziomu chodnika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8: 00 – 20:00.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, pierwsze i drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada windy, do pokonania różnicy poziomów w szkole znajduje się schodołaz.
 4. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
 5. W szkole znajdują się toalety dla niepełnosprawnych. Sala koncertowa w budynku szkoły przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczone dwa miejsca na widowni dla wózków inwalidzkich.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.