Logo ZSM
 
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W GDAŃSKU-WRZESZCZU


Załącznik nr 1 do Statutu ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów oraz sprawdzianów osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wstęp

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • ZSM, oznacza to Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu,
  • SM I st., oznacza to Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu,
  • SM II st., oznacza to Szkołę Muzyczną II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu,
  • Radzie, oznacza to Radę pedagogiczną SM I st. lub SM II st.,
  • rodzicach, oznacza to również prawnych opiekunów dziecka,
  • wewnątrzszkolnym systemie oceniania, oznacza to obowiązujący w ZSM system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, którego główne zasady określa Minister Kultury,
  • rozporządzeniu, oznacza to rozporządzenie MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o aktualnym poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
  2. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju,
  3. motywowanie uczniów do dalszej pracy,
  4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów,
  5. umożliwienie nauczycielomdoskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  2. zapoznawanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w ZSM,
  3. bieżącą ocenę pracy ucznia według skali ocenwymienionej w §3 pkt.13,
  4. przeprowadzanie przesłuchań i sprawdzianów,
  5. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych z przedmiotu głównego,
  6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  7. przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w SM II st.
  8. ustalanie rocznych i końcowychocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, według skali ocen wymienionej w §3 pkt.13,
  9. (uchylony)
  10. bieżące informowanie uczniów i ich rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
  11. ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego,
  12. okresową analizę wyników nauczania,
  13. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 5. W ZSM nie ustala się ocen zachowania uczniów, a zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę poziomu jego wiedzy i umiejętności z dane go przedmiotu.
 6. (uchylony)
 7. (uchylony)
 8. Informacja o planowanym terminie przesłuchania lub egzaminu powinna być podana do wiadomości uczniów z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 10 dni.

§1
Wymagania edukacyjne

 1. ZSM obowiązują wymagania edukacyjne odpowiednie dla danego stopnia kształcenia, przedmiotu i klasy, ustalone przez szkołę z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodach muzycznych ogłoszonych w rozporządzeniu przez Ministra Kultury.
 2. Nauczyciele ZSM na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców uczniów niepełnoletnich o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem ocen ustalonych w trybie egzaminu promocyjnego.
 3. W ZSM stosuje się następujące sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, o organizacji i przebiegu nauki oraz o wynikach nauczania:
  1. dziennik elektroniczny,
  2. walne zebranie rodziców (w SM I st.),
  3. wywiadówka na zakończenie pierwszego okresu,
  4. dzienniczek uczniowski (w SM I st.),
  5. możliwość przebywania rodziców ucznia na lekcjach przedmiotu głównego za zgodą nauczyciela (w SM I st.),
  6. udział rodziców w roli słuchaczyw koncertach,
  7. bieżące kontakty rodziców z nauczycielami, kierownikami sekcji przedmiotowychi dyrekcją szkoły.
 4. (uchylony)

§2
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności

  1. W ZSM stosowane są następujące formy sprawdzania umiejętności i wiedzy:
   1. w zakresie przedmiotu głównego:
    1. przesłuchania śródroczne,
    2. egzaminy promocyjne, koncerty i recitale uczniowskie,
    3. eliminacje do konkursów pozaszkolnych,
    4. konkursy klasowe i szkolne,
    5. egzamin dyplomowy w SM II st.(część praktyczna).
   2. w zakresie fortepianu dodatkowego i obowiązkowego:
    1. przesłuchania śródroczne i roczne (w SM II st.),
    2. przesłuchania końcowe na zakończenie nauki tego przedmiotu w SM I st. i SM II st.
   3. w zakresie przedmiotów teoretycznych:
    1. odpowiedzi ustne,
    2. sprawdziany pisemne,
    3. sprawdziany słuchowe,
    4. egzamin dyplomowy w SM II st.(część teoretyczna).
   4. w zakresie pozostałych przedmiotów: poprzez obserwację aktywności i postępów uczniów.
  2. W ZSM, za zgodą Rady, mogą być stosowane inne, niż wymienione w ust.1, formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

  §3
  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

  1. W ZSM stosuje się oceny:
   1. bieżące ustalane przez nauczycieli i odnotowywane przez nich w dziennikach lekcyjnych - określające poziom umiejętności wykonawczych i wiedzy ucznia z zakresu wycinka programu nauczania danego przedmiotu,
   2. klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe – ustalane odpowiednio przez nauczycieli lub komisje egzaminacyjne i zatwierdzane przez Radę, określające poziom wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu na zakończenie każdego z okresów,
   3. (uchylony)
   4. dyplomowe - ustalane przez państwową komisję egzaminacyjną w drodze egzaminu dyplomowego, o którym mowa w §15 ust.1.
  2. Każdy nauczyciel na bieżąco ocenia pracę ucznia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, uwidaczniając to w dzienniku.
  3. Przy zapisywaniu ocen bieżących w dzienniku lekcyjnym, dopuszcza się stosowanie plusów i minusów oraz punktacji wymienionej w ust.14.
  4. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia jest wyrażona stopniem, o którym mowa w ust.13 i jest dokonywana w warunkach zapewniających jej obiektywność.
  5. Przy ustalaniu ocen ze sprawdzianów i egzaminów pomocniczo stosuje się system punktowy, o którym mowa w ust.14.
  6. Oceny z egzaminów promocyjnych są zapisywane w protokole egzaminacyjnym w brzmieniu wymienionym w ust.13 wraz z uzyskaną punktacją, o której mowa w ust.14.
  7. (uchylony).
  8. Przy ocenianiu bieżącym uwzględnia się wszystkie formy aktywności ucznia mające bezpośredni wpływ na realizację programu nauczania.
  9. Przy ustalaniu ocen z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
  10. Nauczyciel prowadzący dany przedmiot informuje każdego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego także jego rodziców (opiekunów prawnych), o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnejrocznej lub końcowejprzynajmniej dwa tygodnieprzed zebraniem Rady klasyfikacyjnej lub terminem egzaminu promocyjnego.Informacja o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej może być przekazana ustnie w trakcie bezpośredniego spotkania, telefonicznie albo pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Fakt przekazania informacji nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
  11. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest MKi DN lub Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.
  12. W ZSM obowiązuje zasada jawności ocen dla ucznia oraz jego rodziców.
  13. Oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:

  14. Ocena celująca (6)
   Wystawiana za całkowite (100%) spełnienie wymagań edukacyjnych, zawartych w programie nauczania dla danej klasy. Uczeń potrafi samodzielnie z dużą sprawnością, precyzją i kreatywnością wykonywać zadania muzyczne określone w materiale nauczania dla danej klasy. Wykazuje stały, zrównoważony rozwój umiejętności muzycznych.
   Ocena bardzo dobra (5)
   Wystawiana za spełnienie w stopniu bardzo wysokim wymagań edukacyjnych, zawartych w programie nauczania dla danej klasy. Uczeń potrafi samodzielnie, poprawnie i sprawnie wykonywać zadania muzyczne określone w materiale nauczania dla danej klasy. Wykazuje równomierny rozwój umiejętności muzycznych.
   Ocena dobra (4)
   Wystawiana za częściowe spełnienie wymagań edukacyjnych, zawartych w programie nauczania dla danej klasy, które nie spowoduje problemów w dalszym kształceniu. Uczeń potrafi samodzielnie zrealizować zadania muzyczne o średnim stopniu trudności określone w materiale nauczania dla danej klasy. Wykazuje rozwój umiejętności muzycznych.
   Ocena dostateczna (3)
   Wystawiana za spełnienie jedynie podstawowych wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania dla danej klasy, co może oznaczać powstanie trudności w toku dalszego kształcenia. Uczeń potrafi samodzielnie ale z pewnymi niedociągnięciami, wykonać określone w programie nauczania łatwe zadania muzyczne. Trudniejsze zadania wykonuje z pomocą nauczyciela.
   Ocena dopuszczająca (2)
   Wystawiana za minimalne spełnienie przez ucznia podstawowych wymagań edukacyjnych zawartych w programie nauczania dla danej klasy. W przypadku przedmiotu głównego i kształcenia słuchu oznacza ocenę niepromującą.
   Ocena niedostateczna (1)
   Wystawiana za wyraźnie nie spełnienie przez ucznia podstawowych wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej dla danej klasy. Jest to ocena niepromująca.

  15. W ustalaniu oceny możliwe jest stosowanie następującej skali punktowej:
   1. 25 punktów - stopień celujący,
   2. 21 - 24 punkty - stopień bardzo dobry,
   3. 16 - 20 punktów - stopień dobry,
   4. 13 - 15 - stopień dostateczny,
   5. 11 - 12 - stopień dopuszczający,
   6. do 10 punktów - stopień niedostateczny.
  16. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjne.
  17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena w klasyfikacji rocznej lub końcowej, a w przypadku przedmiotu głównego, kształcenia słuchu– ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
  18. Ocena klasyfikacyjna roczna lub końcowa ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
  19. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną ocenę.
  20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane do wgląduuczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
  21. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia).
  22. (uchylony).
  23. (uchylony).

§3a
Poprawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

 1. Uczeń ma prawo do poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej rocznej i końcowej z zajęć edukacyjnych z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego.
 2. Uczeń zgłasza nauczycielowi przedmiotu chęć poprawy oceny klasyfikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie.
 3. Nauczyciel przedmiotu decyduje o dopuszczeniu do poprawy oceny po usprawiedliwieniu przez ucznia wszystkich nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z których uczeń chce poprawić ocenę.
 4. Nauczyciel przedmiotu wyznacza termin sprawdzianu nie później niż tydzień przed posiedzeniem Rady klasyfikacyjnej i przeprowadza go w jednej z form określonych w §2 Regulaminu.
 5. W przypadku choroby nauczyciela sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez dyrektora ZSM nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 6. Ocena uzyskana przez ucznia ze sprawdzianu jest ostateczną oceną klasyfikacyjną.

§4
Zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 1. Dyrektor ZSM zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. (uchylony).
 6. (uchylony).

§4a
Warunki i tryb realizacji zajęć edukacyjnych danej klasy w ciągu 2 lat

 1. Rada Pedagogiczna, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły artystycznej może przyjąć wniosek w terminie późniejszym.
 4. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 5. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.

§5
Przesłuchania końcowe

 1. W SM I st. i w SM II st. przeprowadza się przesłuchanie końcowe z przedmiotu fortepian dodatkowy/obowiązkowy na zakończenie nauki tego przedmiotu.
 2. Przesłuchanie końcowe z fortepianu dodatkowego/obowiązkowego przeprowadza komisja w składzie: kierownik sekcji fortepianu SM I st. lub SM II st. oraz wszyscy nauczyciele SM I st. lub SM II st. prowadzący zajęcia fortepianu dodatkowego/obowiązkowegow klasach programowo najwyższych w SM I st. oraz w klasie V (wydz. instrumentalny) i klasie dyplomowej (wydz. wokalny) w SM II st.
 3. Treść przesłuchania końcowego z fortepianu dodatkowego/obowiązkowego odpowiada treści podstawy programowej właściwej dla przedmiotu na zakończenie cyklu jego nauki. Szczegółowy zakres treści przesłuchania ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 4. Ocena ustalona w wyniku przesłuchania końcowego z fortepianu dodatkowego/obowiązkowego staje się oceną klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który z przesłuchania końcowego z fortepianu dodatkowego/obowiązkowego otrzymał ocenę niepromującą może ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu lub z kierownikiem sekcji.
 6. . Informację o treści i wyniku przesłuchania nauczyciel umieszcza w dzienniku lekcyjnym.

§6
Egzamin promocyjny i egzamin końcowy

 1. Z przedmiotów muzycznych:
  1. instrument główny,
  2. śpiew solowy
  3. – roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 11.W SM I st. ocena końcowa z instrumentu głównego ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu końcowego.

 2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do uczniów klasy pierwszej w SM I st. oraz klas programowo najwyższych w SM II st. W tych przypadkach ocenę ustala nauczyciel przedmiotu głównego.
 3. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego dyrektor ZSM powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor ZSM lub wicedyrektor ZSM albo kierownik sekcji przedmiotowej - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący ucznia,
  3. nauczyciel lub nauczyciele tego samego albo pokrewnego przedmiotu wyznaczeni przez dyrektora ZSM.
 4. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor ZSM w porozumieniu z kierownikami właściwych sekcji przedmiotowych, a w przypadku śpiewu solowego - bezpośrednio z członkami komisji egzaminacyjnej.
 5. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w § 3 ust.13, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
  1. stopień celujący – 25 punktów;
  2. stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
  3. stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
  4. stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
  5. stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
  6. stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
 6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 5. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
 7. Komisja ustala ocenę egzaminacyjną z przedmiotu głównego po wysłuchaniu całego programu stanowiącego treść egzaminu.Ustala sięnastępujące szczegółowe kryteria oceny, które bierze pod uwagękomisjaegzaminacyjna i nauczyciel ustalający ocenęucznia:
  1. muzykalnośći walory artystyczne interpretacji utworu,
  2. sprawnośćtechniczna,
  3. zgodnośćz tekstem nutowym,
  4. poprawność i swoboda aparatu gry,
  5. estetyka dźwięku, intonacja,
  6. dyscyplina rytmiczna i agogiczna,
  7. pamięći odpornośćpsychiczna na estradzie,
  8. wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

  7a. W przypadku wystawienia przez Komisję oceny niepromującej protokół egzaminu promocyjnego musi zawierać uwagi merytoryczne, dotyczące wykonanego programu egzaminacyjnego oraz indywidualną punktację każdego z członków Komisji.

 8. (uchylony)
 9. Z przeprowadzanego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zgodny ze wzorem zawartym w stosownym rozporządzeniu.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Rada pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego i końcowego z przedmiotu głównego. W takim przypadku ocenę z tego przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący.
 11. Uczeń, który w wyniku egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego otrzymał ocenę niższą od stopnia dostatecznego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, z zastrzeżeniem §14.
 12. Uczniowi, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora ZSM, do końca danego roku szkolnego.
 13. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego w wyznaczonym terminie i do czasu najbliższego zebrania rady pedagogicznej klasyfikacyjnej nie złożył w tej sprawie usprawiedliwienia, nie uzyskuje promocji do klasy wyższej i podlega skreśleniu z listy uczniów.

§7
Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych zdaje egzaminy klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów, z których nie był klasyfikowany.
 2. Na pisemny wniosek nieklasyfikowanego ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych lub na wniosek jego rodziców, Rada może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Wniosek, o których mowa w ust. 2 uczeń lub jego rodzice składają w terminie poprzedzającym zebranie Rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji uczniów. Wnioski złożone w późniejszym terminie nie są rozpatrywane przez Radę.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor ZSM, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym szkoły. W takim przypadku kolejny termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor ZSM w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły artystycznej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM w składzie:
  1. dyrektor ZSM lub wicedyrektor ZSM albo kierownik sekcji przedmiotowej - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodny ze wzorem zawartym w stosownym rozporządzeniu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. (uchylony)

§8
Egzamin poprawkowy

 1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w klasyfikacji rocznej otrzymał negatywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w §12 ust. 2, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu głównego, z którego ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
 2. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły artystycznej.
 3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego podejmuje Rada pedagogiczna.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor ZSM do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. dyrektor ZSM lub wicedyrektor ZSM albo kierownik sekcji - jako przewodniczący,
  2. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
  3. lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodny ze wzorem zawartym w stosownym rozporządzeniu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczynusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym termin, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora ZSM nie później niż do końca września.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §9 ust.9.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

§9
Tryb odwoławczy

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora ZSM, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor ZSM powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanejoraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą:
  1. dyrektor ZSM albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4, pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innym, szczególne uzasadnionym przypadku. W takiej sytuacji dyrektor ZSM powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej,o której mowa w §12 ust. 2. i która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §8 ust. 1.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zgodny ze wzorem zawartym w stosownym rozporządzeniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora ZSM.w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 9. Przepisy ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

§10
(uchylony)

§11
Klasyfikacja uczniów

 1. Uczeń szkoły podlega klasyfikacji:
  1. śródrocznej polegającej na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu odpowiednio śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
  2. )rocznej polegającej na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
  3. końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.
  4. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.

  1a. (uchylony)

  1b. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest MKiDN oraz Centrum Edukacji Artystycznej, po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 2. (uchylony)
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli uzyskał oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania klasy, do której uczęszczał.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany, który nie uzyskał zgody Rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny podlega skreśleniu z listy uczniów.
 6. przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§12
Promowanie uczniów

 1. (uchylony)
 2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli w klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z wyjątkiem:
  1. przedmiotu głównego,
  2. kształcenia słuchu, z których ocena musi być wyższa od stopnia dopuszczającego.
 3. Uczeń, który nie otrzymał promocji, podlega skreśleniu z listy uczniów szkoły, chyba że Rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, jeżeli spełnia warunek wymieniony w §14 ust. 3.
 4. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w ust.2 podlega skreśleniu z listy uczniów lub za zgodą rady pedagogicznej powtarza klasę, jeżeli spełnia warunek wymieniony w §14 ust. 3.
 5. (uchylony)
 6. (uchylony)

§13
Warunki uzyskania wyróżnienia

 1. Uczeń, z wyjątkiem ucznia klas 1-3 SM I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego.
 2. 1a. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 3. Uczeń wyróżniony w klasyfikacji końcoworocznej otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
 4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego. W SM II st., w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.

§14
Powtarzanie klasy

 1. Decyzję w sprawie powtarzania klasy przez ucznia ZSM,na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,podejmuje odpowiednio Rada pedagogiczna SM I st. lub SM II st.Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych a dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
 3. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. Dotyczy to również uczniów przeniesionych z innych szkół z zachowaniem ciągłości nauki.

§15
Powtarzanie klasy

 1. Uczeń klasy pierwszejzostanie skreślony, jeżeli nie podejmie nauki w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego.
 2. Uczeń zostaje skreślony z listy, jeżeli nie spełnia warunków promocji i nie może powtarzać klasy.
 3. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeżeli przez dwa tygodnie (4 kolejne lekcje z przedmiotu głównego) nie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, a jego rodzice lub w przypadku ucznia pełnoletniego, on sam, nie przedstawił pisemnego usprawiedliwienia przyczyny nieobecności w terminie wyznaczonym przez szkołę w pisemnym wezwaniu.
 4. Uczeń zostaje skreślony z listy, jeżeli naruszył postanowienia zawarte w statucie ZSM i mimo ostrzeżeń (ustnych i pisemnych) jego postępowanie nie ulega poprawie.

§16
Egzamin dyplomowy w SM II st.

 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w SM II st.. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej.
 2. W ZSM przeprowadzane są egzaminy dyplomowe w trybie eksternistycznym na zasadach kreślonych przez Ministra Kultury.
 3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, podlega skreśleniu z listy uczniów szkoły, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy, jeżeli spełnia warunek wymieniony w §14 ust.3.
 5. Do egzaminu dyplomowego w trybie eksternistycznym może zostać dopuszczona każda osoba, która spełniła warunki określone przez Ministra Kultury w rozporządzeniu.
 6. Decyzję o dopuszczeniu ucznia SM II st. do egzaminu dyplomowego w danym roku szkolnym podejmuje rada pedagogiczna SM II st.
 7. Lista osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego, opatrzona podpisem dyrektora ZSM, zostaje podana do wiadomości społeczności szkolnej niezwłocznie po jej uchwaleniu przez Radę pedagogiczną.
 8. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, powołana przez dyrektora CEAna wniosek dyrektora szkoły. Dyrektor CEA wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole.
 9. W skład komisji dyplomowej wchodzą:
  1. przewodniczący komisji,
  2. dyrektor lub wicedyrektor szkoły j, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji,
  3. nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym,
  4. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 10. Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor CEA powołuje w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole jako przewodniczącego komisji.
 11. Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład komisji.
 12. 11a. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.

  11b. Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

 13. Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego, lub zespół egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej egzaminu dyplomowego. Zadania egzaminacyjne przygotowuje się z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
 14. Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowują zadania egzaminacyjne i łączą je w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności ucznia. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy.
 15. Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły artystycznej.
 16. Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.
 17. Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego.
 18. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministerstwa kultury i CEA. Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ani w ustalaniu jego wyniku.
 19. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. część praktyczną dla specjalności instrumentalistyka oraz wokalistyka polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie przedmiotu głównego, którego program umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego; recital wykonuje się z udziałem publiczności; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych terminach,
  2. część teoretyczną z jednych spośród następujących zajęć:
   • kształcenie słuchu,
   • harmonia,
   • historia muzyki,
   • formy muzyczne.
 20. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie ustnej. Dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w części teoretycznej z kształcenia słuchu, harmonii i form muzycznych w formie pisemnej.
 21. .Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas programowo najwyższych o:
  1. (uchylony);
  2. zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych;
  3. (uchylony);

  20a. Uczeń klasy programowo najwyższej, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego w części teoretycznej, pisemnie informuje dyrektora o wyborze zajęć zdawanych podczas egzaminu.

 22. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, których organizatorem jest Minister Kultury lub CEA jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.
 23. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części teoretyczneji praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.
 24. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie ustnej z harmonii, historii muzyki i form muzycznych trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi. 23a. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie ustnej z kształcenia słuchu trwa nie dłużej niż 30 minut, z których 10 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi. 23b. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie pisemnej z kształcenia słuchu, harmonii i form muzycznych trwa nie dłużej niż 60 minut.
 25. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.
 26. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
 27. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w §3 ust. 13, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
  1. stopień celujący – 25 punktów;
  2. stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
  3. stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
  4. stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
  5. stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
  6. stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.

  26a. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne, ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, wskazany przez przewodniczącego zespołu.

 28. Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni. W przypadku części praktycznej egzaminu dyplomowego, każda z osób wchodzących w skład zespołu egzaminacyjnego ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w § 16 ust. 26. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia ustala się jako średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.
 29. 27a. Ocena ustalona z części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.

 30. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli:
  1. w części praktycznej z recitalu dyplomowego otrzymał co najmniej ocenę dostateczną,
  2. w części teoretycznej otrzymał co najmniej ocenę dopuszczającą.
 31. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości albo w części teoretycznej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego odpowiednio z całości lub danej części egzaminu dyplomowego, w terminie ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
 32. 29a. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 29, lub nie przystąpił do egzaminu dyplomowego lub jego części w dodatkowym terminie, może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie w trybie egzaminu eksternistycznego.

 33. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
 34. W przypadkach, o których mowa w ust.29, komisja egzaminacyjna zalicza uczniowi te części egzaminu dyplomowego, z których poprzednio otrzymał ocenę pozytywną.
 35. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub części teoretycznej, podlega skreśleniu z listy uczniów. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.
 36. (uchylony)
 37. (uchylony)
 38. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym Ministra Kultury.
 39. Minister Kultury na podstawie ustaleń dokonanych przez komisję powołaną przez niego do zbadania sprawy o której mowa w ust.35, zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.
 40. Termin ponownego egzaminu dyplomowego ustala dyrektor ZSM w porozumieniu z Ministrem Kultury.
 41. Kwestie sporne między uczniami a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga Minister Kultury.
 42. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  • - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych zespołów egzaminacyjnych;
  • terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonywany podczas egzaminu;
  • z poszczególnych części egzaminu dyplomowegoz punktacją.
  • Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 43. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w szkole według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§17
Warunki ukończenia szkoły

 1. Uczeń kończy SM I st., jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w §12 ust.2.
 2. Uczeń kończy SM II st. po zdaniu egzaminu dyplomowego, przeprowadzanego według zasad określonych przez Ministra Kultury.

§18
Postanowienia końcowe

 1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację dotyczącą przebiegu nauki ucznia:
  1. dziennik elektroniczny,
  2. arkusz ocen,
  3. protokoły egzaminów,
  4. protokoły zebrań rady pedagogicznej.
 2. Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach szkoły zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi.
 3. Wzory świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.

*   *   *


Regulamin został uchwalony przez Radę pedagogiczna ZSM w dniu 15.11.2006 oraz nowelizowany 20.04.2007, 29.08.2008, 18.03.2010, 31.08.2010, 25.03.2011, 11.04.2011, 29.09.2015, 31.08.2018, 25.05.2021.

Gdańsk, 11.12.2021

Dyrektor ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu