Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE

w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w Szkole Muzycznej I st.
im. G. Bacewicz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w Szkole Muzycznej II st.
im. F. Chopina

PODSTAWA PRAWNA

Tryb powoływania i działania szkolnego samorządu uczniowskiego reguluje art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami). Mówi on, że:

 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
ZADANIA I KOMPETENCJE
 1. Samorząd uczniowski ma prawo do zgłaszania uwag i opinii do programu wychowawczego szkoły.
 2. Samorząd uczniowski może sformułować opinię o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie dyrektora szkoły. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinię wystąpi dyrektor szkoły (reguluje to art. 6a, pkt 5 Ustawy Karty Nauczyciela).
 3. Samorząd uczniowski ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej ucznia przewidzianego do skreślenia z listy uczniów szkoły, gdy skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Samorząd uczniowski wraz z Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną może wnioskować do dyrektora szkoły o utworzenie Rady Szkoły.
 5. Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu wielu ważnych decyzji szkolnych poprzez:
  • udział w tworzeniu i uchwalaniu statutu szkoły,
  • opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
  • przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły,
  • opiniowanie planu finansowego szkoły,
  • ocenę sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie z wnioskami w tej sprawie do dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.
 6. Samorząd uczniowski ma możliwość zgłaszania propozycji poprawek do statutu szkoły.
 7. Samorząd uczniowski ma prawo zapoznać się ze szkolnym programem nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom szkoły.