Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T
Budynek: Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu

SZKOŁA MUZYCZNA
I stopnia
im. Grażyny Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13

  Nauka gry na instrumentach muzycznych na poziomie podstawowym oraz niezbędna wiedza z zakresu teorii muzyki.

  Nauczanie prowadzone jest głównie w kierunku muzyki poważnej.

  Zajęcia lekcyjne odbywają sie w godzinach popołudniowych.

  Celem szkoły jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów, uczynienie z nich wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki oraz przygotowanie kandydatów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

  W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w szkole muzycznej I stopnia stanowi pierwszy etap kształcenia muzycznego.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie.

CYKLE KSZTAŁCENIA

Cykl 6-letni

Przedmiot główny:

Inne przedmioty:

Kształcenie słuchu i rytmika, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, praca z akompaniatorem, chór, orkiestra smyczkowa, zespół kameralny.

Cykl 4-letni

Przedmiot główny:

Inne przedmioty:

Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, praca z akompaniatorem, chór, orkiestra, zespół kameralny.

SZKOLNY PLAN NAUCZNAIA w SM I st.

Obowiązkowe
zajęcia
edukacyjne

Cykl sześcioletni (dział dziecięcy)
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 1,33 1,33 1,33 2 2 2
2. Fortepian dodatkowy         0,66 0,66
3. Rytmika 1 1 1      
4. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
5. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,33 0,33 0,66
6. Audycje muzyczne       1 1 1
7. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny       2 2 2

Obowiązkowe
zajęcia
edukacyjne

Cykl czteroletni (dział młodzieżowy)
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2    
2. Fortepian dodatkowy     0,66 0,66    
3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
4. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,66    
5. Audycje muzyczne   1 1 1    
6. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny   2 2 2    


OBJAŚNIENIA:

0,33 godz. lekcyjnej = 15 minut
0.66 godz. lekcyjnej = 30 minut
1 godz. lekcyjna = 45 minut
1,33 godz. lekcyjnej = 60 minut
2 godz. lekcyjne = 90 minut

INNE INFORMACJE

  W SM I st. obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania, zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie muzyk określonymi przez Ministra Kultury.

  Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnokształcących typowych dla pionu oświatowego. Naukę tych przedmiotów, w zależności od własnego wyboru, nasi uczniowie pobierają niezależnie w innych szkołach.

  Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania odpowiadającego danemu wydziałowi, klasie i przedmiotowi są dla uczniów obowiązkowe.

  Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zależności od przedmiotu, zajęcia szkolne mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

  Postępy uczniów w nauce podlegają bieżącej i okresowej ocenie ustalanej odpowiednio przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty albo przez komisje egzaminacyjne.

Zobacz zasady rekrutacji