Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

REKRUTACJA
do Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


WAŻNY KOMUNIKAT

LISTY PRZYJĘTYCH do nauki w SM I i SM II st. na rok szkolny 2022/2023
nie będą publikowane na szkolnej stronie internetowej
.
Listy te będą wywieszone na drzwiach wejściowych do obu budynków szkolnych i będą dostępne całą dobę.
Wszelkie informacje na temat wyników rekrutacji do Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu będzie można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły po numerem 58 341 92 13.

WYMAGANE DOKUMENY


Szkoła Muzyczna I st.

  Wniosek do dyrektora ZSM - według wzoru obowiązującego w szkole.

Pobierz wniosek:   [ .pdf ]   [ word ]

  1 aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe – jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:   [ .pdf ]

Kandydaci do SM I st. wnioski z ww. załącznikami składają w terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

Zapoznaj się:   Klauzula informacyjna RODO

--------------------------------------

Szkoła Muzyczna II st.

  Wniosek do dyrektora ZSM - według wzoru obowiązującego w szkole.

Pobierz wniosek   [ .pdf ]   [ word ]

  1 aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

  Dokumenty dotyczące wcześniejszego kształcenia muzycznego (dotyczy kandydatów z grupy A i B),

  Wykaz utworów, jakie kandydat przedstawi na egzaminie wstępnym z przedmiotu głównego,

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Podpisane imieniem i nazwiskiem kserokopie partii akompaniamentu fortepianowego utworów, które zamierzają przedstawić na egzaminie wstępnym ze śpiewu (materiały nutowe podlegają zwrotowi).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:   [ .pdf ]

Termin składania wniosków z ww. załącznikami do 16 maja 2022 roku.

Zapoznaj się:   Klauzula informacyjna RODO

ZASADY REKRUTACJI


Szkoła Muzyczna I st.

  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania: 6-letni i 4-letni.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe, oraz nie przekroczenie 10. roku życia.

Art.36 wyżej wymienionej ustawy brzmi:

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 8 lat oraz nie przekroczenie 16. roku życia.

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę w danym cyklu kształcenia, korzystając z możliwości wcześniejszej konsultacji z właściwymi nauczycielami lub z porady Komisji rekrutacyjnej.

  W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podejmie decyzji o wyborze instrumentu, jego wybór następuje na podstawie sugestii Komisji rekrutacyjnej przedstawionej w oparciu o wynik badania przydatności oraz uwzględniającej predyspozycje kandydata do gry na określonym instrumencie.

  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

Fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, róg i perkusja.

  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

Altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, róg i perkusja.

Zobacz: Wybór instrumentu


Szkoła Muzyczna II st.

  Szkoła przeprowadza rekrutację kandydatów do nauki na wydziałach: instrumentalnym lub wokalnym.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do SM II st. jest ukończenie 10 lat oraz nie przekroczenie 23 roku życia. Uwaga: Podania od kandydatów, którzy nie spełniają warunków wiekowych nie są przyjmowane.

  W indywidualnych przypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do SM II st. do klasy wyższej niż pierwsza, z zachowaniem warunków wiekowych.

  Dla celów egzaminacyjnych kandydaci zostają podzieleni na trzy grupy, w zależności od ich wcześniejszego przygotowania muzycznego:

 • grupa A – obejmuje kandydatów z pełnym przygotowaniem szkoły muzycznej I stopnia lub innej szkoły o podobnym programie i cyklu kształcenia,
 • grupa B – obejmuje kandydatów z niepełnym lub amatorskim przygotowaniem muzycznym zamierzających kontynuować naukę w SM II st. w tej samej specjalności muzycznej oraz kandydatów z niepełnym przygotowaniem muzycznym zamierzających podjąć naukę od postaw w nowej specjalności,
 • grupa C – obejmuje kandydatów bez wcześniejszego przygotowania muzycznego.
Uwaga: Klasyfikacji kandydatów do poszczególnych grup dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na inny instrument niż ten, który dotychczas stanowił ich główny przedmiot nauczania. W takim przypadku przystępują do sprawdzianu praktycznego z przedmiotu głównego, wykonując program na instrumencie, na którym uczyli się do tej pory.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW


BADANIE PRZYDATNOŚCI
kandydatów do nauki w SM I stopnia

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego.

  Badanie przydatności kandydatów do nauki w SM I st. polega na sprawdzeniu ich uzdolnień muzycznych (testy słuchowe i rytmiczne), warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

  Badania przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz odbędą się w dniach 16 – 17 maja 2022 roku. Szczegółowe terminy badań określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej tablicy ogłoszeń. Informacji w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły (tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20)

  Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM I st.

EGZAMIN WSTĘPNY
dla kandydatów do nauki w SM II stopnia

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, na który składają się:
         - egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
         - egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową dla szkoły muzycznej I stopnia.

Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Preferencje mają kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym, którzy wykazali się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.

  Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2022 roku.. Szczegółowe terminy poszczególnych części egzaminu określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej stronie internetowej. Informacji w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły (tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20).

  Egzamin wstępny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM II st.

------------------------------------------------------------

Egzamin wstępny dla kandydatów z grup "A" i "B" obejmuje:

 • sprawdzian praktyczny z przedmiotu głównego, określający aktualne umiejętności wykonawcze kandydata, a w przypadku kandydatów na wydział wokalny - umiejętności i predyspozycje głosowe,
 • określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny pragnących podjąć naukę w innej specjalności).
 • sprawdzian z kształcenia słuchu w zakresie objętym podstawą programową dla szkoły muzycznej I st., przeprowadzony w formie mieszanej (pisemnej i ustnej) – grupa "A"
  Zobacz: Przykładowe zadania z kształcenia słuchu na egzaminie wstępnym (pisemnym) do SM II st.
 • sprawdzian z kształcenia słuchu, przeprowadzony w formie ustnej – grupa "B".

Egzamin wstępny dla kandydatów z grupy "C" obejmuje:

 • sprawdzian praktyczny, mający na celu określenie zdolności muzycznych kandydata.
 • określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny),
 • sprawdzian predyspozycji głosowych do nauki śpiewu solowego (dotyczy kandydatów na wydział wokalny).
 • sprawdzian z kształcenia słuchu, przeprowadzony w formie ustnej.

EGZAMIN WSTĘPNY z przedmiotu głównego
dla kandydatów do nauki w SM II stopnia

Wymagany program:

  Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "A", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym nie mniej niż dwa utwory o zróżnicowanym charakterze i jedną etiudę techniczną.

  Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "B", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej jeden utwór i jedną etiudę techniczną.

  Kandydaci na wydział instrumentalny z grupy "C" wykonują głosem lub na dowolnym instrumencie melodycznym wcześniej przygotowany przez siebie utwór reprezentujący muzykę poważną (solo lub z akompaniamentem).

  Kandydaci na wydział wokalny przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej dwa przygotowane wcześniej utwory wokalne z muzyki poważnej o zróżnicowanym charakterze (solo lub z towarzyszeniem fortepianu).

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przedstawiają na sprawdzianie praktycznym program o odpowiednio wyższym stopniu trudności oraz muszą wykazać się stosowną wiedzą z teorii muzyki z zakresu programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

WARUNKI PRZYJĘĆ


  Przydatność kandydatów do nauki w ZSM określa Komisja kwalifikacyjna odpowiednio na podstawie wyniku badań przydatności lub wyniku egzaminu wstępnego.

  Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych lub nie stawili się w wyznaczonym terminie odpowiednio na badanie przydatności lub egzamin wstępny (bez względu na przyczynę), nie kwalifikują się do nauki w ZSM w danym roku szkolnym.

  Komisja kwalifikacyjna na podstawie wyników badania przydatności lub egzaminu wstępnego poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Następnie w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do ZSM do klasy wyższej niż pierwsza. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy ich predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy wyższej, do której mają być przyjęci.

  Dyrektor ZSM, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, dokonanej przez Komisję kwalifikacyjną, podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź o nie przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza.

INNE INFORMACJEZespół Szkół Muzycznych prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

  poradnictwo obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkołach wchodzących w skład ZSM,

  działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych (na zasadach określonych przez szkołę oraz w miarę jej możliwości finansowych i organizacyjnych).

     

Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Każdy uczeń odniesie konkretne korzyści z edukacji muzycznej, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości.

Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie tej wspaniałej dziedziny sztuki jaką jest MUZYKA.

Pamiętajmy, że rezygnacja z kształcenia muzycznego pozbawia Wasze dzieci szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na zubożenie jakości ich dorosłego życia.

Muzyka jest językiem uniwersalnym, pełnym, często intuicyjnym i może stanowić najbardziej odpowiedni sposób dla wyrażania spontaniczności.
R. Gloton, C.Clero „Twórcza aktywność dziecka”

D r o g i   R o d z i c u !

Dzieci to nasz prawdziwy skarb. Najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy dbasz o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. Chcesz, aby były zdrowe i radosne, a kiedy dorosną - szczęśliwe.

Wiesz, że aby to osiągnąć bardzo ważna jest dobra edukacja już od najwcześniejszych lat. To w szkołach dzieci uczą się żyć w społeczeństwie, a przede wszystkim zdobywają wiedzę, umiejętności i rozwijają swoje uzdolnienia, które w dużej mierze zadecydują o ich sukcesie i poczuciu szczęścia.

Czy chcesz sprawić, aby Twoje dziecko było człowiekiem twórczym, mądrym, aktywnym i gotowym odnieść SUKCES?
Zainwestuj w przyszłość swojego dziecka. Edukacja muzyczna nauczy Twoje dziecko rozumieć siebie i świat poprzez kontakt z PIĘKNEM.

Jeżeli zastanawiasz się:

 • dlaczego jest tak ważne, aby dziecko możliwie jak najwcześniej miało kontakt z muzyką?
 • czy warto już od najmłodszych lat uczyć gry na instrumentach?
 • co dziecko może zyskać dzięki edukacji muzycznej w szkole artystycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

 • wspiera rozwój inteligencji - regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania;
 • rozwija poznawczo - pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą;
 • wyraźnie wzmacnia koncentrację uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%;
 • wspiera wydajność mózgu - słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny;
 • wspiera społeczne zachowania - dzieci oswojone z muzyką znaczniej rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy;
 • wspiera rozwój emocjonalny dzieci - aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne;
 • kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli, wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie;
 • jak żadne inne działanie wspiera całościowy rozwój - dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca;
 • działa terapeutycznie - rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci;
 • edukacja muzyczna ponadto kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

Pamiętaj, że muzyka uczy, bawi, wychowuje, rozwija i uwrażliwia.

Opracowanie: Barbara Wojtanowska-Janusz - psycholog SPPP CEA Regionu Lubelskiego, OSM I i II st im. Karola Lipińskiego w Lublinie
Logo CEA