Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

RADY RODZICÓW

w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej I st.
im. G. Bacewicz

e-mail: radarodzicowsm1st@wp.pl

Andrzej Radke - przewodniczący
Marta Bieszk

Komisja Rewizyjna:
Michał Pawluć
Magdalena Neyman

Karolina Borodacz - Facebook

RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej II st.
im. F. Chopina

e-mail: radarodzicowsm2st@wp.pl

Bartłomiej Stachnik
- przewodniczący

Katarzyna Ziółkowska-Pawlik
– z-ca przewodniczącego

Gabriela Weldowska
– członek Rady Rodziców

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.
86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st.
89 1020 1811 0000 0602 0014 3206
SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 30 zł/m-c (łącznie 300 zł za okres od września do czerwca)
UWAGA: Za drugie i kolejne dzieci: miesięczna składka wynosi 15 zł od osoby (łącznie 150 zł za okres od września do czerwca).

W szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 20 zł/m-c (łącznie 200 zł za okres od września do czerwca).

* * *

W obu szkołach Zespołu opłata za wypożyczenie szkolnego instrumentu wynosi 10 zł miesięcznie, płatne przez cały rok kalendarzowy (razem z wakacjami): łącznie 120 zł za rok – przez cały okres wypożyczenia.

* * *

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły
(w budynku przy ul. Dmowskiego 16b)
lub na rachunki bankowe odpowiednich Rad Rodziców (z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia + klasa):

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im.G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
lub
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

Pobierz wniosek o zwrot kosztów
wyjazdu na konkurs lub przesłuchanie
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
  • Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora szkoły, do samorządu uczniowskiego, do organu prowadzącego szkołę (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (Centrum Edukacji Artystycznej).
  • Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. W uzasadnionych przypadkach może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
  • Rada Rodziców opiniuje programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  • Rada Rodziców ma prawo wyrażenia pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego.
  • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje podjęcie decyzji w sprawie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest wspomaganie szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej.
  • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.
  • Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.