Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY
im. Wandy Landowskiej
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Gdańsk, 7 - 8 grudnia 2021 roku

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu. Honorowy Patronat nad Konkursem obkjął Marszałek Województwa Pomorskiego.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja klawesynu oraz literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru polskich kompozytorów, wśród młodzieży uczącej się w szkołach muzycznych I i II stopnia. Jest to również okazja do spotkania uczniów i nauczycieli, wymiany doświadczeń oraz nawiązania muzycznych przyjaźni.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 7 – 8 grudnia 2021 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 21 A.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  I Klawesyn solo
  • I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia stopnia (klasy 1-3 działu dziecięcego lub klasy 1-2 działu młodzieżowego),
  • II grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia (klasy 4-6 działu dziecięcego lub klasy 3-4 działu młodzieżowego),
  • III grupa – uczniowie klas I-III szkół muzycznych II stopnia,
  • IV grupa – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia.
  II Zespół kameralny z udziałem klawesynu
  • I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia,
  • II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
  Zespół kameralny z udziałem klawesynu od duetu począwszy. Dopuszcza się w tej kategorii również wykonanie utworów na cztery ręce i dwa klawesyny.
 5. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w obydwu kategoriach.
 6. Szczegółowy program podany jest podany w załączniku do regulaminu. Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.
 7. Zgłoszenie (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do dnia 20 listopada 2021 na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  w Gdańsku-Wrzeszczu,
  80-264 Gdańsk
  ul. Romana Dmowskiego 16B

  lub w formie elektronicznej na adres:
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Przyjazd, wyżywienie, noclegi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 9. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 10. Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie: www.zsm-gdansk.edu.pl
 11. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności alfabetycznej.
 12. Występy uczestników oceniać będzie czteroosobowe Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej wg. następujących kryteriów:
  • prawidłowe odczytanie tekstu,
  • precyzja wykonania,
  • umiejętności techniczne,
  • wrażliwość na barwę dźwięku,
  • uchwycenie stylu wykonywanych utworów,
  • interpretacja,
  • wyraz artystyczny,
  • wspólna, kreatywna interpretacja dzieła muzycznego (zespół kameralny).
 13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie Jurorów.
 14. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.
 15. może przyznać Grand Prix dla uczestnika, który uzyska 25 pkt.
 16. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.
 17. Laureatami konkursu są uczestnicy, którzy w wyniku decyzji Jury uzyskali Grand Prix, pierwsze, drugie lub trzecie miejsce zgodnie z następującą punktacją:
  • Laureatem Grand Prix zostaje uczestnik, który otrzymał 25 pkt,
  • Laureatem I miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 24-23 pkt,
  • Laureatem II miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 22 pkt,
  • Laureatem III miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 21 pkt.
  Jury może wyróżnić dowolną liczbę uczestników i ich nauczycieli.
 18. Laureaci konkursu (w myśl obowiązujących przepisów prawa) mają określone uprawnienia:
  • do zwolnienia z egzaminu promocyjnego lub końcowego z najwyższą pozytywną oceną klasyfikacyjną (art.44 zh ustawy z dnia 7 września 1991 roku - O systemie oświaty),
  • do przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej muzycznej szkoły ponadpodstawowej lub muzycznej szkoły II stopnia (art.132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku r – Prawo oświatowe).
 19. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną emisję fragmentów ich występów konkursowych na stronie internetowej szkoły (zastrzeżenie to dotyczy także Koncertu Laureatów).
 20. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 21. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej II st. ul. Partyzantów 21 A.
 22. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu.
 23. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:
  • Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu ul. Romana Dmowskiego 16b, reprezentowana przez dyrektora. Kontakt: tel. 58 341-92-13, email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Katarzyna Kaźmierczak jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
  • Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora. Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa (Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - Dz.U. 2019 poz. 2328 ze zm.) w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

-----------------------------------------------

P R O G R A M
VII Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im Wandy Landowskiej w Gdańsku

Kategoria I - Klawesyn solo

 • I grupa: dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru
 • II grupa: dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru
 • III grupa:
  • utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
  • dowolny utwór polifoniczny,
  • minimum dwa tańce o kontrastowym charakterze.
  Czas trwania programu maksymalnie 15 minut.
 • IV grupa:
  • utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
  • minimum cztery tańce wchodzące w skład jednego cyklu,
  • dowolny utwór polifoniczny,
  • dowolny utwór o swobodnej formie.
  Czas trwania programu maksymalnie 30 minut.

Kategoria II - Zespół kameralny z udziałem klawesynu

 • Grupa I: dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części jednego lub dwóch utworów skomponowane w siedemnastym lub osiemnastym wieku.
 • Grupa II: dowolne siedemnasto- lub osiemnastowieczne utwory kameralne, przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany w całości (pełen cykl).
 • Czas trwania programu maksymalnie 20 minut.
-----------------------------------------------
Podczas tegorocznej edycji będą do dyspozycji dwa klawesyny Hubbard (kopie francuskie, dwumanuałowe).
-----------------------------------------------

Do pobrania:

 REGULAMIN   PDF   Word

 PROGRAM   PDF   Word

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (Kategoria: Klawesyn solo)   PDF   Word

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (Kategoria: Zespół kameralny z udziałem klawesynu)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel)   PDF Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun, uczeń)   PDF Word