Zespół Szkół Muzycznych - logo
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla nauczycieli ZSM
Historia szkoły
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 • 23 - 31 grudnia 2021 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 14 – 27 lutego 2022 - Ferie zimowe
 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 • 24 czerwca 2022 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 - Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 7.01.2022 (piątek) i 17.06.2022 (piątek).

Bieżące decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

KOMUNIKATY

Szkoła otwarta w soboty

Informujemy, że w soboty: 27 listopada oraz 4, 11, 18 grudnia 2021 oba budynki szkolne będą otwarte w godz. 9.00-14.00

--------------------------------------

WYTYCZNE DYREKTORA SZKOŁY dla uczniów i rodziców obowiązujące w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Uczniowie

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Uczeń z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostać w domu.
 3. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych lub na portierni.
 5. Na terenie szkoły istnieje obowiązek noszenia osłony nosa i ust (maseczki) w miejscach wspólnych, takich jak sala koncertowa, korytarze, klatki schodowe, szatnie a także w bibliotece, świetlicy, sekretariacie oraz w innych pomieszczeniach administracyjnych.
 6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zaleca się, tam gdzie jest to możliwe, utrzymywanie 1,5 – metrowego dystansu społecznego, również w trakcie lekcji.
 8. Uczeń posiada własny instrument i podręczniki. Dlatego uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczeń, u którego zostaną zaobserwowane objawy chorobowe, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną zawiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Rodzice (goście szkoły)

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani tylko przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Tylko rodzice/opiekunowie uczniów klasy 1 SM I st. mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie w szkole osób wymienionych w pkt.4 do niezbędnego minimum, jedynie w wyznaczonych obszarach. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrekcji szkoły, dopuszcza się przebywanie na terenie szkoły innych osób niż wymienionych w pkt.4 z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 5.
 7. Jeżeli rodzic zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka, powinien przede wszystkim pozostawić dziecko w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady lekarza pediatry. Jeśli stan zdrowia dziecka będzie budził niepokój rodzica (duszności, problemy z oddychaniem), powinien zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 bądź własnym środkiem transportu udać się z dzieckiem do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.

Leszek Kaufman
Dyrektor ZSM

28 sierpnia 2020 roku, zaktualizowano 5 października 2020 r.

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ PRACY Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
WRZESIEŃ
01.09 środa 15.00
15.30
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
14.09
2021
wtorek 13.30 Zebrania Rady pedagogiczna ZSM
28.09
2021
wtorek 18.00 WALNE ZEBRANIE RODZICÓW SM I st.
PAŹDZIERNIK
01.10
2021
piątek 16.45 Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
LISTOPAD
09.11
2021
wtorek 16.45 Koncert Muzyki Polskiej
22.11
2021
poniedz. 14.00 I Przesłuchanie dyplomowe – Sekcja instr. dętych
25.11
2021
czwartek 17.00 Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
29.11
2021
poniedz. 13.00 I Przesłuchanie dyplomowe – Sekcja smyczkowa
30.11
2021
wtorek 14.00 I Przesłuchanie dyplomowe – Sekcja fortepianu
GRUDZIEŃ
02.12
2021
czwart. 13.00 Przesłuchanie półroczne - wiolonczele, kontrabasy
03.12
2021
piątek 13.00 Przesłuchanie półroczne - gitary
06.12
2021
poniedz. 13.00
17.00
Przesłuchanie półroczne - fortepian, kl.2
Przesłuchanie półroczne - fortepian, kl.1
07.12
2021
wtorek 13.00 Przesłuchanie półroczne - fortepian, kl.3
09.12
2021
czwartek   Próby przed Konkursem Pianistycznym
10.12
2021
piątek 09.00 XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność
13.12
2021
poniedz. 13.00 Przesłuchanie półroczne - Sekcja instr. dętych
14.12
2021
wtorek 13.00 Przesłuchanie półroczne - Sekcja instr. dętych
16.12
2021
czwartek 10.00 Przesłuchanie półroczne - fortepian, kl.4
16.12
2021
czwartek 14.00 Przesłuchanie półroczne - skrzypce
17.12
2021
piątek 10.00 Przesłuchanie półroczne - fortepian, kl.5
17.12
2021
piątek 14.00 Przesłuchanie półroczne - altówka
20.12
2021
poniedz. 13.00 Przesłuchanie półroczne - akordeon
21.12
2021
wtorek 16.00 Koncert kolęd – chór, orkiestra, zespoły
23.12.2021 - 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
13.01
2022
czwartek 14.00 Przesłuchanie półroczne - fortepain dodoatkowy, sala 109
14.01
2022
piątek 14.00 Przesłuchanie półroczne - fortepain dodoatkowy, sala 109
17.01
2022
poniedz.   Termin wpisywania ocen semestralnych
20.01
2022
czwartek 14.00 Przegląd klas 1 i I - sekcja smyczkowa
24.01
2022
poniedz. 14.00 Zebranie Rady Pedagogicznej SM I st.
- klasyfikacja
25.01
2022
wtorek 16.00 Koncert dla chętnych + wywiadówka
27.01
2022
czwartek 16.00 Koncert dla chętnych + wywiadówka
LUTY
08.02
2022
wtorek 9.00 IX Gdański Konkurs Skrzypcowy
14.02.2022 - 27.02.2022 Ferie zimowe
  UWAGA: Terminy i godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.
   TERMINARZ PRACY Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
WRZESIEŃ
Data Godz. Zadanie Osoba odpowiedzialna
07.09
2021
  Zebranie Kierownictwa SM II st. M.Stożyńska
9-10.09
2021
  Zebrania sekcji przedmiotowych Kierownicy sekcji
14.09
2021
13.30 Zebranie Rady Pedagogicznej ZSM Dyrekcja
30.09
2021
18.00 WALNE ZEBRANIE RODZICÓW SM II st.
PAŹDZIERNIK
01.10
2021
  Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki M.Baczyńska
19.10
2021
14.30 Konkurs czytania nut a vista - flety I.Mraczek
19.10
2021
17.00 Koncert "W kluczu basowym" E.Naczk-Jankowska
21.10
2021
  Przesłuchanie z gam - kontrabasy M.Baczyńska
26.10
2021
17.00 Międzyszkolny Koncert Fagocistów E.Naczk-Jankowska
28.10
2021
18.30 Koncert sekcji smyczkowej M.Baczyńska
LISTOPAD
05.11
2021
14.00 Konkurs czytania nut a vista
- wiolonczele, kontrabasy, gitary
M.Baczyńska
09.11
2021
14.00 Przesłuchanie techniczne
- klarnet, saksofon
I.Mraczek
10.11
2021
17.00 Koncert Muzyki Polskiej G.Rajchert
15.11
2021
14.00 I Przesłuchanie dyplomowe
- fortepian
G.Rajchert
16.11
2021
14.00 I Przesłuchanie techniczne
- fagot, obój
I.Mraczek
17.11
2021
14.00 I Przesłuchanie techniczne
- perkusja
I.Mraczek
19.11
2021
14.00 I Przesłuchanie techniczne
- instrumenty dęte blaszane
I.Mraczek
19.11
2021
14.00 I Przesłuchanie techniczne
- flet
I.Mraczek
25.11
2021
17.00 KONCERT JUBILEUSZOWY 75-lecia ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu K.Lewandowska
M.Stożyńska
29.11
2021
15.30 Przesłuchanie dyplomowe
- kontrabasy
M.Baczyńska
29.11
2021
18.45 Przesłuchanie dyplomowe
- skrzypce
M.Baczyńska
GRUDZIEŃ
01.12
2021
13.30 Przesłuchanie dyplomowe
- gitary
M.Baczyńska
01.12
2021
15.00 Przesłuchanie dyplomowe
- altówki
M.Baczyńska
7-8.12
2021
 
środa
VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY im. Wandy Landowskiej M.Skotnicka
M.Stożyńska
09.12
2021
17.00 Koncert
"Mikołaj dla Rodziców"
M.Baczyńska
14.12
2021
14.00 Przesłuchanie półroczne i dyplomowe
- klarnet, saksofon
I.Mraczek
20.12
2021
16.00 Przesłuchanie półroczne
- kontrabasy
M.Baczyńska
20.12
2021
18.00 Koncert sekcji smyczkowej z okazji 200 rocznicy urodzin G.Bottesiniego M.Baczyńska
21.12
2021
14.00 Przesłuchanie półroczne i dyplomowe
- fagot, obój
I.Mraczek
23.12.2021 - 31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna
12.01
2022
10.00 Przesłuchanie półroczne
- gitary
M.Baczyńska
13.01
2022
9.00 Przesłuchanie półroczne
- fortepian
G.Rajchert
13.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne
- skrzypce
M.Baczyńska
14.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne i dyplomowe
- instr. dęte blaszane
I.Mraczek
17.01
2022
9.00 Przesłuchanie półroczne
- fortepian
G.Rajchert
17.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne
- wiolonczele
M.Baczyńska
17.01
2022
18.30 Przesłuchanie półroczne
- altówki
M.Baczyńska
18.01
2022
11.00 Przesłuchanie półroczne
- akordeon
I.Mraczek
18.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne
- flety
I.Mraczek
18.01
2022
15.00 Przesłuchanie półroczne
- klawesyny
G.Rajchert
19.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne
- perkusja
I.Mraczek
20.01
2022
9.00 Przesłuchanie półroczne
- fortepian
G.Rajchert
20.01
2022
14.00 Przesłuchanie półroczne
- skrzypce
M.Baczyńska
21.01
2022
12.00 Przesłuchanie półroczne
- fortepian
G.Rajchert
25.01
2022
13.30 Zebranie Rady Pedagogicznej SM II st. - klasyfikacja Dyrekcja
27.01
2022
17.00 Koncert semestralny P.Buśko
14.02.2022 - 27.02.2022 Ferie zimowe
  UWAGA: Terminy i godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.
   INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W GDAŃSKU

OFERUJE BEZPŁATNE:
- konsultacje psychologiczne,
- wsparcie psychologiczne,
- diagnozy psychologiczne,
- szkolenia i warsztaty.
Oferta jest skierowana do uczniów wszystkich szkół artystycznych, ich rodziców i nauczycieli.
Kontakt: Łukasz Tartas - psycholog
Dyżury w środy w godzinach 11:00 – 17:00
On-line (Skype): SPPP CEA Gdańsk
e-mail: tartas@cea.art.pl
tel: 780-175-178

   WYKAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH STRON INTERNETOWYCH I TELEFONÓW ZAUFANIA OFERUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz pilnej pomocy?
Skorzystaj, proszę, z jednego z podanych niżej kontaktów
:

 Bezpłatny numer (ITAKA) 800 70 22 22

 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do 22.00)

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (czynny całą dobę)

 ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna, tel. 22 855 44 32

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)

 Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia tel. (22) 621 35 37

 Telefon Interwencyjny tel. 600 070 717, dyżury w godzinach 10:00-16:00; Psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków); Prawny: w czwartki

 Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 19 288 (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

 Napisz maila lub porozmawiaj na czacie: www.liniawsparcia.pl

 Aktualne dane dotyczące ośrodków pomocowych znajdziesz na stronie www.pokonackryzys.pl.

 Masz silne myśli samobójcze, z którymi sobie nie radzisz? Zgłoś się do Izby Przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Powinieneś otrzymać pomoc lekarską tego samego dnia.

 Potrzebujesz uzyskać wsparcie w ciągu 48-72 godzin? Oto mapa Centrów Zdrowia Psychicznego: www.czp.org.pl/index.php/o-czp/ Więcej informacji uzyskasz tu czp.org.pl.

 W sytuacji zagrożenia życia, gdy nic nie pomogło, zadzwoń na numer alarmowy 112.

INNE:

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
Tel. 800 121 212 (czynny całą dobę)

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":
Konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie (dla ofiar i świadków).
Tel. 800 120 002

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki:
Telefon zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Tel. 800 199 990 (czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00)

 Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne:
Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi (np. od gier) przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
Tel. 801 889 880 (czynny codziennie w godzinach 17:00-22:00)

 Telefon Zaufania dla Rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:
Wsparcie w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Tel. 800 100 100

SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.

e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w sekretariacie szkolnym załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA
Biblioteka - książki

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00