Zespół Szkół Muzycznych - logo
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla nauczycieli ZSM
Historia szkoły
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 • 4 – 17 stycznia 2021 – Ferie zimowe
 • 1 lutego 2021 - Rozpoczęcie II semestru
 • 1 – 6 kwietnia 2021 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 16 kwietnia 2021 - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia
 • 17 - 18 maja 2021 - Egzaminy wstępne do SM I st.
 • 31 maja - 2 czerwca 2021 - Egzaminy wstępne do SM II st.
 • 25 czerwca 2021 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 - Ferie letnie

Dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych: 4 czerwca 2021

Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Konkurs    SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

dla uczniów klas fortepianu obowiązkowego Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

WYNIKI KONKURSU

Jury w składzie:
mgr Gabriela Rajchert – przewodnicząca Komisji
mgr Alicja Wieczorek
mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz
mgr Ewa Nanowska-Szmyt
mgr Paulina Kuchniak
dr Zuzanna Lisiecka-Madeja
mgr Wojciech Szymczewski
po wysłuchaniu nagrań konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I
I miejsce – Estera Laskowska
II miejsce – Konrad Ślusarz
III miejsce (ex aequo) - Maria Ostapkowicz , Zofia Pior-Kucińska
wyróżnienie – Darren Malgeri

Kategoria II
I miejsce – Zofia Pior-Kucińska, Stanisław Pior-Kuciński
II miejsce - Estera Laskowska, Paweł Jedynak
III miejsce – Karol Buśko, Szczepan Buśko

Kategoria III
I miejsce – Alicja Rydel
II miejsce (ex aequo) - Hanna Drozd-Niekurzak, Katarzyna Kaczorowska, Milena Witkowska
III miejsce – Mikołaj Rębacz
Wyróżnienia: Adam Liley, Adam Plucha, Aleksandra Olejnik, Anna Kosowska, Emilia Warmińska, Iga Busz, Marianna Piasecka, Zofia Kupper

Kategoria IV
I miejsce – Szymon Bratke
III miejsce – Marianna Scharner, Aleksandra Scharner
Wyróżnienie – Szymon Chabinka, Zuzanna Chabinka

W konkursie wzięło udział 32 uczestników, niektórzy brali udział w dwóch kategoriach.
Łącznie przesłano 35 nagrań video.

Zobacz więcej

KOMUNIKATY

Zarządzenie nr 6/2020
z dnia 27 listopada 2020 roku
dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
określające sposób i tryb realizacji zadań ZSM w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087
.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, od dnia 30 listopada 2020 do dnia 3 stycznia 2021 r. zadania edukacyjne w Zespole Szkól Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne publikowane na portalach edukacyjnych i stronach internetowych MEN, MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
 • media społecznościowe i komunikatory (Teams);
 • dziennik lekcyjny;
 • pocztę elektroniczną;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • inne sposoby uzgodnione z nauczycielami.

W klasach programowo najwyższych SM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor ZSM może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Równocześnie informuję, że w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor ZSM ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

Leszek Kaufman - Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

---------------------------------

W SOBOTY SZKOŁA ZAMKNIĘTA

Od 24 pażdziernika 2020 roku aż do odwołania oba budynki szkolne będą zamknięte w soboty.

---------------------------------

Wytyczne dyrektora szkoły dla uczniów i rodziców obowiązujące w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Uczniowie

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Uczeń z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostać w domu.
 3. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych lub na portierni.
 5. Na terenie szkoły istnieje obowiązek noszenia osłony nosa i ust (maseczki, przyłbice) w miejscach wspólnych, takich jak sala koncertowa, korytarze, klatki schodowe, szatnie a także w bibliotece, świetlicy, sekretariacie oraz w innych pomieszczeniach administracyjnych.
 6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zaleca się, tam gdzie jest to możliwe, utrzymywanie 1,5 – metrowego dystansu społecznego, również w trakcie lekcji.
 8. Uczeń posiada własny instrument i podręczniki. Dlatego uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczeń, u którego zostaną zaobserwowane objawy chorobowe, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną zawiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Rodzice (goście szkoły)

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani tylko przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Tylko rodzice/opiekunowie uczniów klasy 1 SM I st. mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie w szkole osób wymienionych w pkt.4 do niezbędnego minimum, jedynie w wyznaczonych obszarach. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 6. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrekcji szkoły, dopuszcza się przebywanie na terenie szkoły innych osób niż wymienionych w pkt.4 z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 5.
 7. Jeżeli rodzic zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, takie jak: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka, powinien przede wszystkim pozostawić dziecko w domu, obserwować je i skorzystać z teleporady lekarza pediatry. Jeśli stan zdrowia dziecka będzie budził niepokój rodzica (duszności, problemy z oddychaniem), powinien zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 bądź własnym środkiem transportu udać się z dzieckiem do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym.

Leszek Kaufman
Dyrektor ZSM

28 sierpnia 2021 roku, zaktualizowano 5 października 2020 r.

---------------------------------

Wykaz podręczników do nauki teorii muzyki w Szkole Muzycznej I st.
w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie p. Anny Krause:

 1. Klasy 1 (cykl 6-letni): L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 1”
 2. Klasy 2 (cykl 6-letni): A.Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki, zeszyt 2”
 3. Klasy 3 (cykl 6-letni): Materiały do zajęć udostępni nauczyciel po rozpoczęciu roku szkolnego

Uczniowie p. Małgorzaty Malgeri:

 1. Klasy 1 (cykl 6-letni): L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 1”
 2. Klasy 2 (cykl 6-letni): A.Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki, zeszyt 2”
 3. Klasy 3 (cykl 6-letni): A.Wacławczyk „Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki, zeszyt 3”

Uczniowie p. Lidii Turskiej

 1. Klasy 4 (cykl 6-letni): L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 4”
 2. Klasy 5 (cykl 6-letni): kontynuacja podręcznika „Nasza muzyka 4”
 3. Klasy 6 (cykl 6-letni): L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 6”

Uczniowie p. Karoliny Juwa

Kształcenie słuchu

 • Klasa 5 (cykl 6-letni): kontynuacja podręcznika - L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 4”
 • Klasa 6 (cykl 6-letni): kontynuacja podręcznika - L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 4”
 • Klasa III (cykl 4-letni): kontynuacja podręcznika - L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 4”
 • Klasa IV (cykl 4-letni): kontynuacja podręcznika - L.Florek, I.Tomera-Chmiel, T.Stachak „Nasza muzyka 4”

Audycje muzyczne

Kontynuacja Podręcznika z ćwiczeniami: „Audycje muzyczne”(skrypt), który będzie dostępny we wrześniu, tak jak w latach ubiegłych.

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
DATA DZIEŃ GODZINA ZADANIE
1 września wtorek   Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
15 września wtorek 14.00 Rada Pedagogiczna ZSM (online)
21 września poniedz. 14.00 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24 września czwartek 11.00 Komisja odbioru budowy
14 października środa   Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
23-31 grudnia 2020
Ferie świąteczne
4 – 17 stycznia 2021
Ferie zimowe
25 stycznia poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(klasyfikacja półroczna)
26 stycznia wtorek 13.30 Rada Pedagogiczna SM II st.
(klasyfikacja półroczna)
1 lutego poniedz.   Rozpoczęcie II semestru
1-6 kwietnia 2021
Ferie świąteczne
16 kwietnia piątek   Zakończenie zajęć w klasie dyplomowej SM II st.
Rada Pedagogiczna SM II st. (dopuszczenie do egzaminów dyplomowych)
19 kwietnia
do
28 maja
    Egzaminy dyplomowe w SM II st.
31 maja
do
2 czerwca
poniedz.
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
17-18 maja poniedz.
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM II st.
4 czerwca piątek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14 czerwca poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(roczna klasyfikacja uczniów)
15 czerwca poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(roczna klasyfikacja uczniów)
24 czerwca czwartek   Rada Pedagogiczna ZSM
(sprawozdawcza)
25 czerwca piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego


  UWAGA!
  Terminy oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

   INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.

e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w sekretariacie szkolnym załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

ZDJĘCIA NA WWW ZSM

  PROPONUJEMY WAM PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ NA WWW ZSM

Wydaje nam się, że internauci odwiedzający szkolną witrynę internetową z wielkim zainteresowaniem obejrzą wykonane przez Was ciekawe fotografie z życia naszej Szkoły.

Realizując ten projekt będziemy przestrzegać następujących zasad:

 1. Każda osoba może przesłać dowolną ilość wykonanych przez siebie zdjęć na adres: fotozsm@wp.pl z dopiskiem: "zdjęcia ZSM" oraz krótką informacją o ich treści.
 2. Przesłanie zdjęć na wyżej wskazany adres mailowy będzie traktowane, jako zgoda na ich publikację na www ZSM.
 3. Nie będą publikowane zdjęcia zawierające treści:
  • niezgodne z obowiązującym prawem,
  • niezgodne z formułą witryny internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu (np. zdjęcia z imprez niezwiązanych z życiem ZSM),
  • niezgodne z dobrymi obyczajami i normami społecznymi (np. zdjęcia ośmieszające lub uwłaczające godności osób prezentowanych itp.).
 4. Publikacja na stronie www ZSM przesłanych zdjęć jest nieodpłatna.
 5. Wyboru zdjęć do publikacji na www ZSM dokonywać będzie jej administrator.
 6. Zdjęcia niewykorzystane do publikacji na www ZSM zostaną przekazane do archiwum Kroniki szkolnej.