Zespół Szkół Muzycznych - logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI


baner

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 • 23 – 31 grudnia 2020 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 4 – 17 stycznia 2021 – Ferie zimowe
 • 1 lutego 2021 - Rozpoczęcie II semestru
 • 1 – 6 kwietnia 2021 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 16 kwietnia 2021 - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia
 • 17 - 18 maja 2021 - Egzaminy wstępne do SM I st.
 • 31 maja - 2 czerwca 2021 - Egzaminy wstępne do SM II st.
 • 25 czerwca 2021 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 - Ferie letnie

Dodatkowy dzień wolny od zajęć szkolnych: 4 czerwca 2021

Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

KOMUNIKATY

Zarządzenie nr 6/2020
z dnia 27 listopada 2020 roku
dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
określające sposób i tryb realizacji zadań ZSM w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087
.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, od dnia 30 listopada 2020 do dnia 3 stycznia 2021 r. zadania edukacyjne w Zespole Szkól Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu m.in. o:

 • materiały edukacyjne publikowane na portalach edukacyjnych i stronach internetowych MEN, MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
 • media społecznościowe i komunikatory (Teams);
 • dziennik lekcyjny;
 • pocztę elektroniczną;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • inne sposoby uzgodnione z nauczycielami.

W klasach programowo najwyższych SM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor ZSM może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Równocześnie informuję, że w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor ZSM ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

Leszek Kaufman - Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

---------------------------------

W SOBOTY SZKOŁA ZAMKNIĘTA

Od 24 pażdziernika 2020 roku aż do odwołania oba budynki szkolne będą zamknięte w soboty.

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
DATA DZIEŃ GODZINA ZADANIE
1 września wtorek   Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
15 września wtorek 14.00 Rada Pedagogiczna ZSM (online)
21 września poniedz. 14.00 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24 września czwartek 11.00 Komisja odbioru budowy
14 października środa   Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
23-31 grudnia 2020
Ferie świąteczne
4 – 17 stycznia 2021
Ferie zimowe
25 stycznia poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(klasyfikacja półroczna)
26 stycznia wtorek 13.30 Rada Pedagogiczna SM II st.
(klasyfikacja półroczna)
1 lutego poniedz.   Rozpoczęcie II semestru
1-6 kwietnia 2021
Ferie świąteczne
16 kwietnia piątek   Zakończenie zajęć w klasie dyplomowej SM II st.
Rada Pedagogiczna SM II st. (dopuszczenie do egzaminów dyplomowych)
19 kwietnia
do
28 maja
    Egzaminy dyplomowe w SM II st.
31 maja
do
2 czerwca
poniedz.
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
17-18 maja poniedz.
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM II st.
4 czerwca piątek   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14 czerwca poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(roczna klasyfikacja uczniów)
15 czerwca poniedz. 13.30 Rada Pedagogiczna SM I st.
(roczna klasyfikacja uczniów)
24 czerwca czwartek   Rada Pedagogiczna ZSM
(sprawozdawcza)
25 czerwca piątek   Uroczyste zakończenie roku szkolnego


UWAGA!
Terminy oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

   INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
WARTO PRZECZYTAĆ
SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.

e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w sekretariacie szkolnym załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA
biblioteka

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa