Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

TRYB EKSTERNISTYCZNY


Eksterniści - baner

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w trybie eksternistycznym.

 Na podstawie egzaminów eksternistycznych można uzyskać dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

 Egzaminy eksternistyczne obejmują:

  1. egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły artystycznej
  2. egzamin eksternistyczny dyplomowy.

 Osoba zamierzająca zdawać egzaminy eksternistyczne składa wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych do Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do dnia 31 października roku szkolnego, w którym zamierza rozpocząć zdawanie tych egzaminów.

 Okres zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz egzaminu eksternistycznego dyplomowego nie może być dłuższy niż 3 lata. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zdającej, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przedłużyć okres zdawania egzaminów eksternistycznych nie więcej jednak niż o rok.

 Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego dyplomowego może, za zgodą dyrektora szkoły artystycznej, w której została powołana komisja egzaminacyjna, uczęszczać na wybrane grupowe zajęcia edukacyjne w tej szkole.

 Opłata za egzamin eksternistyczny z zakresu jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz opłata za każdą część egzaminu eksternistycznego dyplomowego wynosi 8% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).

 Tryb i warunki przeprowadzania egzaminów eksternistycznych określa Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 września 2019 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz. U. 2019 poz. 1774).