Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

I GDAŃSKI KONKURS FLETOWY
dla uczniów szkół muzycznych II stopnia
Gdańsk, 13 listopada 2019REGULAMIN

 1. I Gdański Konkurs Fletowy organizowany jest przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół muzycznych II stopnia z obszaru województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 13 listopada 2019 w sali kameralnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul.Partyzantów 21a.
 4. Konkurs obywać się będzie będzie w trzech grupach:
  • I grupa – klasy I i II SM II stopnia oraz klasy VII i VIII OSM,
  • II grupa – klasy III i IV SM II stopnia oraz klasy IX i X OSM,
  • III grupa – klasy V i VI SM II stopnia oraz klasy XI i XII OSM.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania następującego programu:

  W grupie I:

  • utwór dowolny z fortepianem lub 1 część utworu cyklicznego z fortepianem,
  • utwór dowolny z fortepianem lub solo.
  • Czas prezentacji w grupie I wynosi od 6 do 10 minut.

  W grupie II:

  • dwie części sonaty lub 1 część koncertu,
  • utwór dowolny z fortepianem lub solo.
  • Czas prezentacji w grupie II wynosi do 12 minut.

  W grupie III:

  • jedna część koncertu,
  • utwór dowolny z fortepianem lub solo.
  • Czas prezentacji w grupie III wynosi do 15 minut.
 6. Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu z nut.
 7. Do konkursu nie dopuszcza się uczniów będących jednocześnie studentami wydziałów instrumentalnych uczelni wyższych oraz uczniów jurorów konkursu.
 8. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami.
 9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagród dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 10. Warunkiem uczestnictwa w I Gdańskim Konkursie Fletowym jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz używanie wizerunku na adres mailowy szkoły:
  sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
  w terminie do 15 października 2019 roku.
 11. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód opłaty wpisowej w wysokości 120 zł na konto:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  ul. Dmowskiego 16 b 80-264 Gdańsk
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – GDAŃSKI KONKURS FLETOWY”

  Opłata wpisowa zostanie przeznaczona na organizację konkursu, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie będzie zwracana.

 12. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy przyjęć przed wyznaczonym terminem. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 13. Aktualne informacje dotyczące konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły (zsm-gdansk.edu.pl). Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony do dnia 30 października 2019 roku.
 14. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
 15. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 16. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 17. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 18. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego na:
  • przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia i realizacji konkursu,
  • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w I Gdańskim Konkursie Fletowym organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach,
  • wykorzystanie wizerunku, fotografowania i rejestrowania występów dowolnymi technikami audiowizualnymi oraz do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 19. Uczestnik, jego rodzic oraz opiekun prawny mają prawo wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania.

  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, 80-264 Gdańsk, ul. Romana Dmowskiego 16b. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, jest Pani Katarzyna Kaźmierczak, tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl

  Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem ww. imprezy, w tym publikacja programu imprezy oraz jej wyników na stronie internetowej organizatora: zsm-gdansk.edu.pl. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w I Gdańskim Konkursie Fletowym.

  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Do pobrania: