Logo ZSM
 
 
 


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020
dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu
określające sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach powinien uwzględniać w szczególności:
  • obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 2. Sposób przekazywania treści nauczania, a w szczególności monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, ustalają indywidualnie nauczyciele prowadzący dane zajęcia, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia, a także możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego obu stron procesu nauczania.
 3. Tygodniowy plan nauczania zdalnego (częstotliwość nawiązywania kontaktu, odbierania informacji zwrotnych) jest realizowany w wymiarze określonym w szkolnym planie nauczania. Zaleca się realizację połączeń, krótszych niż jednostka lekcyjna – maksymalnie 2/3 jednostki.
 4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub rodzicem ucznia niepełnoletniego ustala sposób informowania o postępach w nauce i uzyskanych ocenach, poprzez środki komunikacji dostępne dla obu stron.
 5. Nauczyciele na bieżąco dokumentują swoją działalność edukacyjną w dzienniku elektronicznym i regularnie przeglądają pocztę.
 6. Nauczyciele przygotowują indywidualnie dla każdego ucznia lub grupy teoretycznej materiały niezbędne do realizacji zadań. Zaleca się wykorzystanie materiałów w postaci elektronicznej zamieszczanych m.in. na stronie https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online, na stronie internetowej szkoły www.zsm-gdansk.edu.pl oraz w poczcie dziennika elektronicznego.
 7. Dyrekcja szkoły zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z dyrekcją i nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez pocztę elektroniczną sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl lub bezpośrednio w formie i terminach ustalonych przez nauczyciela podczas lekcji.
 8. Dopuszcza się modyfikację programu nauczania, pozwalającą na realizację w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych tej części kształcenia, która jest niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.
 9. Warunki i sposoby przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wstępnych oraz klasyfikacji końcowo-rocznej zostaną opracowane w późniejszym terminie po opublikowaniu kolejnych aktów prawnych przez organ prowadzący.
Dyrektor ZSM
Leszek Kaufman


Zarządzenie do pobrania