Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w Szkole Muzycznej I st.
im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w Szkole Muzycznej II st.
im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu


 

PODSTAWA PRAWNA
Tryb powoływania i działania szkolnego samorządu uczniowskiego reguluje art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami). Mówi on, że:
 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez
  ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie
  we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

ZADANIA I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 1. Samorząd uczniowski ma prawo do zgłaszania uwag i opinii do programu wychowawczego szkoły.
 2. Samorząd uczniowski może sformułować opinię o nauczycielu, którego praca poddawana jest ocenie dyrektora szkoły. Może to jednak nastąpić tylko wówczas, kiedy z wnioskiem o taką opinię wystąpi dyrektor szkoły (reguluje to art. 6a, pkt 5 Ustawy Karty Nauczyciela).
 3. Samorząd uczniowski ma prawo do wyrażenia opinii dotyczącej ucznia przewidzianego do skreślenia z listy uczniów szkoły, gdy skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Samorząd uczniowski wraz z Radą Rodziców lub Radą Pedagogiczną może wnioskować do dyrektora szkoły o utworzenie Rady Szkoły.
 5. Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu wielu ważnych decyzji szkolnych poprzez:
  • udział w tworzeniu i uchwalaniu statutu szkoły,
  • opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły,
  • przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły,
  • opiniowanie planu finansowego szkoły,
  • ocenę sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie z wnioskami w tej sprawie do dyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę.
 6. Samorząd uczniowski ma możliwość zgłaszania propozycji poprawek do statutu szkoły.
 7. Samorząd uczniowski ma prawo zapoznać się ze szkolnym programem nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom szkoły.


 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20