Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T
Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

SZKOŁA MUZYCZNA
II stopnia
im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku-Wrzeszczu

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Partyzantów 21a
tel. (0-48) 58 341 42 20

  Jest muzyczną placówką kształcenia zawodowego, w której prowadzona jest nauka gry na instrumentach muzycznych lub nauka śpiewu solowego oraz kształcenie w zakresie muzycznych przedmiotów teoretycznych w stopniu pozwalającym absolwentom szkoły na uprawianie zawodowej działalności muzycznej.

  Nauczanie odbywa się głównie w kierunku muzyki poważnej.

  Zajęcia lekcyjne odbywają sie w godzinach popołudniowych.

  W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w szkole muzycznej II stopnia stanowi drugi etap kształcenia muzycznego.

WYDZIAŁY

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Przedmiot główny:

 • fortepian
 • organy
 • klawesyn
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • gitara
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • fagot
 • trąbka
 • róg (waltornia)
 • puzon
 • akordeon
 • perkusja

Inne przedmioty:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, literatura muzyczna, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, fortepian dodatkowy, nauka akompaniamentu fortepianowego (dla pianistów), improwizacja organowa (dla organistów), chór lub orkiestra symfoniczna, zespół kameralny, zajęcia z akompaniatorem.

WYDZIAŁ WOKALNY

Przedmiot główny:

 • śpiew solowy

Inne przedmioty:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, czytanie nut głosem, dykcja i recytacja, rytmika, fortepian obowiązkowy, chór, zespół wokalny, praca z akompaniatorem.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA w SM II st.

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Wydział instrumentalny
Cykl 6-letni
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2 2 3
2. Fortepian dodatkowy 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66  
3. Praca z akompaniatorem 0,33 0,66 0,66 1 1 1,33
4. Improwizacja organowa       1 1  
5. Zespół kameralny     1 1 1  
6. Orkiestra lub chór   2 2 2 2  
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
8. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2          
9. Harmonia   2 2 2    
10. Literatura muzyczna   2        
11. Historia muzyki     2 2 2 2
12. Formy muzyczne         2 2

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Wydział wokalny
Cykl 4-letni
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Śpiew solowy 2 2 2 3    
2. Praca z akompaniatorem 1 2 2 2    
3. Fortepian obowiązkowy 2 2 1 1    
4. Dykcja i recytacja 1 1 1      
5. Zespół wokalny   2 2 2    
6. Chór     2      
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
8. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2          
9. Harmonia   2 2      
9. Harmonia 2 2 2 2    
10. Formy muzyczne     2 2    


OBJAŚNIENIA:

0,33 godz. lekcyjnej = 15 minut
0.66 godz. lekcyjnej = 30 minut
1 godz. lekcyjna = 45 minut
1,33 godz. lekcyjnej = 60 minut
2 godz. lekcyjne = 90 minut
3 godz. lekcyjne = 135 minut

INNE INFORMACJE

  W SM II st. obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie muzyk określonymi przez Ministra Kultury.

  Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnokształcących typowych dla pionu oświatowego. Naukę tych przedmiotów, w zależności od własnego wyboru, nasi uczniowie pobierają niezależnie w innych szkołach.

  Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania odpowiadającego danemu wydziałowi, klasie i przedmiotowi są dla uczniów obowiązkowe.

  Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zależności od przedmiotu, zajęcia szkolne mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

  Postępy uczniów w nauce podlegają bieżącej i okresowej ocenie ustalanej odpowiednio przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty albo przez komisje egzaminacyjne.

  Absolwenci Szkoły Muzycznej II stopnia otrzymują dyplomy ukończenia szkoły.

Zobacz zasady rekrutacji