SZKOŁA MUZYCZNA II st.
im Fryderyka Chopina
w Gdańsku-Wrzeszczu


Jest muzyczną placówką kształcenia zawodowego, w której prowadzona jest nauka gry na instrumentach muzycznych lub nauka śpiewu solowego oraz kształcenie w zakresie muzycznych przedmiotów teoretycznych w stopniu pozwalającym absolwentom szkoły na uprawianie zawodowej działalności muzycznej.

Nauczanie prowadzone jest głównie w kierunku muzyki poważnej.

Zajęcia lekcyjne odbywają sie w godzinach popołudniowych.

W strukturze polskiego szkolnictwa artystycznego nauka w SM II st. stanowi drugi etap kształcenia muzycznego.
 

80-254 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Partyzantów 21A
tel. (0-48) 58 341 42 20


  WYDZIAŁY
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
Nauka na wydziale instrumentalnym trwa 6 lat.

PRZEDMIOT GŁÓWNY:

Fortepian, organy, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, akordeon i perkusja.

INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, literatura muzyczna, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, fortepian dodatkowy, nauka akompaniamentu fortepianowego
(dla pianistów), improwizacja organowa (dla organistów), chór lub orkiestra symfoniczna,
zespół kameralny, zajęcia z akompaniatorem.
______________________________

WYDZIAŁ WOKALNY

Nauka na wydziale wokalnym trwa 4 lata.

PRZEDMIOT GŁÓWNY:
Śpiew solowy.

INNE PRZEDMIOTY:

Kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, czytanie nut głosem, dykcja i recytacja, rytmika, fortepian, chór, zespół wokalny, praca z akompaniatorem.

INNE INFORMACJE

W SM II st. obowiązuje szkolny zestaw programów nauczania, który jest zgodny z podstawami programowymi kształcenia w zawodzie muzyka, określonymi przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Plan nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty muzyczne, co oznacza, że szkoła nie prowadzi przedmiotów ogólnokształcących typowych dla pionu oświatowego. Naukę tych przedmiotów, w zależności od własnego wyboru, nasi uczniowie pobierają niezależnie
w innych szkołach.

Wszystkie zajęcia szkolne wynikające z planu nauczania odpowiadającego danemu wydziałowi, klasie i przedmiotowi są dla uczniów obowiązkowe. Zajęcia lekcyjne odbywają się kilka razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W zależności od przedmiotu, zajęcia szkolne mają charakter indywidualny lub zbiorowy.

Postępy uczniów w nauce podlegają bieżącej i okresowej ocenie ustalanej odpowiednio przez nauczycieli prowadzących dane przedmioty albo przez komisje egzaminacyjne.

Absolwenci Szkoły Muzycznej II stopnia otrzymują dyplomy ukończenia szkoły.

Zobacz zasady rekrutacji

 
     
     
     


 

 


Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20