REKRUTACJA do ZSM
WYMAGANE DOKUMENTY

Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

  Podanie do dyrektora ZSM - według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),

Pobierz podanie SM I st.

  1 aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kandydaci do SM I st. komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do 20 kwietnia br.
w sekretariacie szkoły:
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 16b,
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 - 18.00.

Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

  Podanie do dyrektora ZSM - według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),

Pobierz podanie SM II st.

  1 aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

  Dokumenty dotyczące wcześniejszego kształcenia muzycznego (dotyczy kandydatów z grupy A i B),

  Wykaz utworów, jakie kandydat przedstawi na egzaminie wstępnym z przedmiotu głównego,

  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Kandydaci do kształcenia w specjalności instrumentalnej w specjalizacji instrumentów dętych składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

  Kandydaci na wydział wokalny składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii oraz dodatkowo podpisane imieniem i nazwiskiem kserokopie partii akompaniamentu fortepianowego utworów, które zamierzają przedstawić na egzaminie wstępnym ze śpiewu (materiały nutowe podlegają zwrotowi).

Kandydaci do SM II st. komplet wymaganych dokumentów składają w terminie do 18 maja br.
w sekretariacie szkoły:
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 16b,
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 - 18.00.

ZASADY REKRUTACJI

Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

  Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania: 6-letni i 4-letni.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 6 lat oraz nie przekroczenie 10. roku życia.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 8 lat oraz nie przekroczenie 16. roku życia.

  Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę w danym cyklu kształcenia, korzystając z możliwości wcześniejszej konsultacji z właściwymi nauczycielami lub z porady Komisji rekrutacyjnej.

  W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podejmie decyzji o wyborze instrumentu, jego wybór następuje na podstawie sugestii Komisji Rekrutacyjnej przedstawionej w oparciu o wynik badania przydatności oraz uwzględniającej predyspozycje kandydata do gry na określonym instrumencie.
_______________________

  Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

Fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, róg i perkusja.

Wybór instrumentu
_______________________

  Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

Altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, róg i perkusja.

Wybór instrumentu

Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

  Szkoła przeprowadza rekrutację kandydatów do nauki na wydziałach: instrumentalnym lub wokalnym.

  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do SM II st. jest ukończenie 10 lat oraz nie przekroczenie 23 roku życia.
Uwaga: Podania od kandydatów, którzy nie spełniają warunków wiekowych nie są przyjmowane.

  W indywidualnych przypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do SM II st. do klasy wyższej niż pierwsza, z zachowaniem warunków wiekowych.
_______________________

  Dla celów egzaminacyjnych kandydaci zostają podzieleni na trzy grupy, w zależności od ich wcześniejszego przygotowania muzycznego:

 • grupa A – obejmuje kandydatów z pełnym przygotowaniem szkoły muzycznej I stopnia lub innej szkoły o podobnym programie i cyklu kształcenia,
 • grupa B – obejmuje kandydatów z niepełnym lub amatorskim przygotowaniem muzycznym zamierzających kontynuować naukę w SM II st. w tej samej specjalności muzycznej oraz kandydatów z niepełnym przygotowaniem muzycznym zamierzających podjąć naukę od postaw w nowej specjalności,
 • grupa C – obejmuje kandydatów bez wcześniejszego przygotowania muzycznego.

 • Uwaga: Klasyfikacji kandydatów do poszczególnych grup dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.
  _______________________

  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na inny instrument niż ten, który dotychczas stanowił ich główny przedmiot nauczania.
W takim przypadku przystępują do sprawdzianu praktycznego z przedmiotu głównego, wykonując program na instrumencie, na którym uczyli się do tej pory.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

BADANIE PRZYDATNOŚCI
kandydatów do nauki w SM I stopnia

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego.

  Badanie przydatności kandydatów do nauki w SM I st. polega na sprawdzeniu ich uzdolnień muzycznych (testy słuchowe i rytmiczne), warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

  Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM I st.

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w maju każdego roku. Szczegółowe terminy badań określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej tablicy ogłoszeń.

  Informacji w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły:
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20

 

EGZAMIN WSTĘPNY
dla kandydatów do nauki w SM II stopnia

  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który ma charakter konkursowy. Preferencje mają kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym, którzy wykazali się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.

  Egzamin wstępny przeprowadza się w czerwcu każdego roku. Szczegółowe terminy egzaminu określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej tablicy ogłoszeń. Informacji w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły (tel.058 341-92-13 lub 058 346-04-20).

  Egzamin wstępny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM II st.
_______________________

  Egzamin wstępny dla kandydatów z grup "A" i "B" obejmuje:

 • sprawdzian praktyczny z przedmiotu głównego, określający aktualne umiejętności wykonawcze kandydata, a w przypadku kandydatów na wydział wokalny - umiejętności i predyspozycje głosowe,
 • sprawdzian z kształcenia słuchu z zakresu programu szkoły muzycznej I stopnia,
 • określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny pragnących podjąć naukę w innej specjalności).

  Egzamin wstępny dla kandydatów z grupy "C" obejmuje:

 • sprawdzian z kształcenia słuchu w formie testów słuchowych i rytmicznych,
 • sprawdzian praktyczny, mający na celu określenie zdolności muzycznych kandydata.
 • określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny),
 • sprawdzian predyspozycji głosowych do nauki śpiewu solowego (dotyczy kandydatów na wydział wokalny).

EGZAMIN WSTĘPNY
z przedmiotu głównego
Wymagany program:

  Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "A", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym nie mniej niż dwa utwory o zróżnicowanym charakterze i jedną etiudę techniczną.

  Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "B", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej jeden utwór i jedną etiudę techniczną.

  Kandydaci na wydział instrumentalny z grupy "C" wykonują głosem lub na dowolnym instrumencie melodycznym wcześniej przygotowany przez siebie utwór reprezentujący muzykę poważną (solo lub z akompaniamentem).

  Kandydaci na wydział wokalny przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej dwa przygotowane wcześniej utwory wokalne z muzyki poważnej o zróżnicowanym charakterze (solo lub z towarzyszeniem fortepianu).

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przedstawiają na sprawdzianie praktycznym program o odpowiednio wyższym stopniu trudności oraz muszą wykazać się stosowną wiedzą z teorii muzyki z zakresu programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

WARUNKI PRZYJĘĆ

  Przydatność kandydatów do nauki w ZSM określa Komisja Kwalifikacyjna odpowiednio na podstawie wyniku badań przydatności lub wyniku egzaminu wstępnego.

  Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych lub nie stawili się w wyznaczonym terminie odpowiednio na badanie przydatności lub egzamin wstępny (bez względu na przyczynę), nie kwalifikują się do nauki w ZSM w danym roku szkolnym.

  Komisja Kwalifikacyjna na podstawie wyników badania przydatności lub egzaminu wstępnego poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Następnie w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do ZSM do klasy wyższej niż pierwsza. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy ich predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy wyższej, do której mają być przyjęci.

  Dyrektor ZSM, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, dokonanej przez Komisję kwalifikacyjną, podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź o nie przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza.


INNE INFORMACJE

Zespół Szkół Muzycznych prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

  poradnictwo obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkołach wchodzących w skład ZSM,

  działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych (na zasadach określonych przez szkołę oraz w miarę jej możliwości finansowych i organizacyjnych).