Nauczyciele ZSM
Sukcesy uczniów
Wybór instrumentu

  
 

   

REKRUTACJA do ZSM

  WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci
do Szkoły Muzycznej I st.
im. Grażyny Bacewicz
składają:

 • Podanie do dyrektora ZSM  - według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),
  Pobierz podanie SM I st.

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kandydaci do SM I st.
komplet wymaganych dokumentów
składają w terminie do 30 kwietnia br.
w sekretariacie szkoły:
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 16b,
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 - 18.00.


 

Kandydaci
do Szkoły Muzycznej II st.
im. Fryderyka Chopina
składają:

 • Podanie do dyrektora ZSM  - według wzoru obowiązującego w szkole (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),
  Pobierz podanie

 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym,

 • Dokumenty dotyczące wcześniejszego kształcenia muzycznego (dotyczy kandydatów z grupy A i B),

 • Wykaz utworów, jakie kandydat przedstawi na egzaminie wstępnym ,

 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Kandydaci do kształcenia w specjalności instrumentalnej w specjalizacji instrumentów dętych składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

 • Kandydaci na wydział wokalny składają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii oraz dodatkowo podpisane imieniem i nazwiskiem kserokopie partii akompaniamentu fortepianowego utworów, które zamierzają przedstawić na egzaminie wstępnym ze śpiewu (materiały nutowe podlegają zwrotowi).

Kandydaci do SM II st.
komplet wymaganych dokumentów
składają w terminie do 31 maja br.
w sekretariacie szkoły:
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 16b,
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20.
Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 - 18.00.


ZASADY REKRUTACJI


Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz:

Szkoła prowadzi nabór na dwa cykle nauczania:
6-letni i 4-letni.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 6 lat oraz nie przekroczenie 10. roku życia.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 4-letni cykl nauczania jest ukończenie przez niego 8 lat oraz nie przekroczenie 16. roku życia.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę w danym cyklu kształcenia, korzystając z możliwości wcześniejszej konsultacji z właściwymi nauczycielami lub z porady Komisji rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podejmie decyzji o wyborze instrumentu, jego wybór następuje na podstawie sugestii Komisji Rekrutacyjnej przedstawionej w oparciu o wynik badania przydatności oraz uwzględniającej predyspozycje kandydata do gry na określonym instrumencie.
__________________

Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących
klas instrumentalnych:

Fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, trąbka, róg i perkusja.

Wybór instrumentu
__________________

Kandydaci do nauki w cyklu 4-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych:

Altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, róg i perkusja.

Wybór instrumentu


Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina:

Każdego roku szkoła przeprowadza rekrutację kandydatów do nauki na wydziałach: instrumentalnym i wokalnym.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do SM II st. jest ukończenie 10 lat oraz nie przekroczenie 23 roku życia.
Uwaga: Podania od kandydatów, którzy nie spełniają warunków wiekowych nie są przyjmowane.

W indywidualnych przypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do SM II st. do klasy wyższej niż pierwsza, z zachowaniem warunków wiekowych.
_____________________

Dla celów egzaminacyjnych kandydaci zostają podzieleni na trzy grupy, w zależności od ich wcześniejszego przygotowania muzycznego:

* grupa A – obejmuje kandydatów z pełnym przygotowaniem szkoły muzycznej
I stopnia lub innej szkoły o podobnym programie
i cyklu kształcenia,

* grupa B – obejmuje kandydatów z niepełnym lub amatorskim przygotowaniem muzycznym zamierzających kontynuować naukę w SM II st. w tej samej specjalności muzycznej oraz kandydatów z niepełnym przygotowaniem muzycznym zamierzających podjąć naukę od postaw w nowej specjalności,

* grupa C – obejmuje kandydatów bez wcześniejszego przygotowania muzycznego.

Uwaga: Klasyfikacji kandydatów do poszczególnych grup dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.
_______________________

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej II stopnia na inny instrument niż ten, który dotychczas stanowił ich główny przedmiot nauczania.
W takim przypadku przystępują do sprawdzianu praktycznego z przedmiotu głównego, wykonując program na instrumencie, na którym uczyli się do tej pory.


KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

BADANIE PRZYDATNOŚCI
kandydatów do nauki w SM I stopnia

_________________________________

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego.

Badanie przydatności kandydatów do nauki
w SM I st. polega na sprawdzeniu ich
uzdolnień muzycznych (testy słuchowe
i rytmiczne), warunków psychofizycznych
i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM I st.

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w maju każdego roku. Szczegółowe terminy badań określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Informacji w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły:
tel. 58 341-92-13 lub 58 346-04-20

EGZAMIN WSTĘPNY
dla kandydatów do nauki w SM II stopnia
__________________________________

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który ma charakter konkursowy. Preferencje mają kandydaci z wcześniejszym przygotowaniem muzycznym, którzy wykazali się odpowiednią umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub odpowiednimi umiejętnościami wokalnymi.

Egzamin wstępny przeprowadza się w czerwcu każdego roku. Szczegółowe terminy egzaminu określa dyrektor ZSM, podając je do wiadomości publicznej na szkolnej tablicy ogłoszeń. Informacji
w sprawie terminów udziela również sekretariat szkoły (tel.058 341-92-13 lub 058 346-04-20).

Egzamin wstępny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ZSM spośród nauczycieli SM II st.
__________________

Egzamin wstępny dla kandydatów z grup
"A" i "B" obejmuje:

- sprawdzian praktyczny z przedmiotu głównego, określający aktualne umiejętności wykonawcze kandydata, a w przypadku kandydatów na wydział wokalny - umiejętności i predyspozycje głosowe,

- sprawdzian z kształcenia słuchu z zakresu programu szkoły muzycznej I stopnia,

- określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny pragnących podjąć naukę w innej specjalności).
__________________

Egzamin wstępny dla kandydatów z grupy
"C" obejmuje:

- sprawdzian z kształcenia w formie testów słuchowych i rytmicznych,

- sprawdzian praktyczny, mający na celu określenie zdolności muzycznych kandydata.

- określenie predyspozycji fizycznych do nauki gry na wybranym instrumencie (dotyczy kandydatów na wydział instrumentalny),

- sprawdzian predyspozycji głosowych do nauki śpiewu solowego (dotyczy kandydatów na wydział wokalny).


    SPRAWDZIAN Z PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO
    Wymagany program
Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "A", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym nie mniej niż dwa utwory o zróżnicowanym charakterze
i jedną etiudę techniczną.

Kandydaci na wydział instrumentalny, z grupy "B", przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej jeden utwór i jedną etiudę techniczną.

Kandydaci na wydział instrumentalny z grupy "C" wykonują głosem lub na dowolnym instrumencie melodycznym wcześniej przygotowany przez siebie utwór reprezentujący muzykę poważną (solo lub z akompaniamentem).

Kandydaci na wydział wokalny przedstawiają na sprawdzianie praktycznym przynajmniej dwa przygotowane wcześniej utwory wokalne
z muzyki poważnej o zróżnicowanym charakterze (solo lub z towarzyszeniem fortepianu).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przedstawiają
na sprawdzianie praktycznym program
o odpowiednio wyższym stopniu trudności
oraz muszą wykazać się stosowną wiedzą
z teorii muzyki z zakresu programu nauczania szkoły muzycznej I stopnia.
 

WARUNKI PRZYJĘĆ

   Przydatność kandydatów do nauki w ZSM określa Komisja Kwalifikacyjna na podstawie wyniku badań przydatności lub wyniku egzaminu wstępnego.

    Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych lub nie stawili się w wyznaczonym terminie odpowiednio na badanie przydatności lub egzamin wstępny (bez względu na przyczynę), nie kwalifikują się do nauki w ZSM w danym roku szkolnym.

    Komisja Kwalifikacyjna na podstawie wyników badania przydatności lub egzaminu wstępnego poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Następnie w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

    Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do ZSM do klasy wyższej niż pierwsza. Dla tych kandydatów przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy ich predyspozycje i poziom umiejętności odpowiadają programowi klasy wyższej, do której mają być przyjęci.

    Dyrektor ZSM, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, dokonanej przez Komisję kwalifikacyjną, podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź o nie przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza.
 

INNE INFORMACJE

   Zespół Szkół Muzycznych prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:
 • poradnictwo obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkołach wchodzących w skład ZSM,
 • działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych i kursów przygotowawczych
  (na zasadach określonych przez szkołę oraz w miarę jej możliwości finansowych i organizacyjnych).
  

 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. 58 341 92 13       tel/fax 58 346 04 20