RADY RODZICÓW
w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej I st.
im. G. Bacewicz


e-mail: radarodzicowsm1st@wp.pl

Andrzej Radke - przewodniczący
Kinga Kazańska - z-ca przewodniczącego
Michał Pawluć

Komisja Rewizyjna:
Justyna Kukulska
Magdalena Neyman

Informacje o działalności
Rady Rodziców w SM I st.
RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej II st.
im. F. Chopina


e-mail: radarodzicowsm2st@wp.pl

Bartłomiej Stachnik - przewodniczący
tel. 604 40 88 98, e-mail: japjarek@gmail.com

Jarosław Górski

Anna Węglorz
tel. 693 10 85 10, e-mail: annaweg@tlen.pl 
KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.

PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115

KONTO BANKOWE:
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st.

PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 30 zł/m-c (łącznie 300 zł za okres od września do czerwca)
UWAGA: Za drugie i kolejne dzieci: miesięczna składka wynosi 15 zł od osoby (łącznie 150 zł za okres od września do czerwca).

W szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 20 zł/m-c (łącznie 200 zł za okres od września do czerwca)

* * *

W obu szkołach Zespołu opłata za wypożyczenie szkolnego instrumentu wynosi 10 zł miesięcznie, płatne przez cały rok kalendarzowy (razem z wakacjami): łącznie 120 zł za rok – przez cały okres wypożyczenia.

* * *

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły
(w budynku przy ul. Dmowskiego 16b)
lub na rachunki bankowe odpowiednich Rad Rodziców (z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia + klasa):

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im.G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
lub
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

  • Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora szkoły, do samorządu uczniowskiego, do organu prowadzącego szkołę (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, (Centrum Edukacji Artystycznej).
  • Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. W uzasadnionych przypadkach może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
  • Rada Rodziców opiniuje programy i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  • Rada Rodziców ma prawo wyrażenia pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego.
  • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje podjęcie decyzji w sprawie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest wspomaganie szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej.
  • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.
  • Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.