Rady Rodziców
w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
w roku szkolnym 2017/2018

RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu

e-mail: radarodzicowsm1st@wp.pl

Anna Węglarz - przewodnicząca
Andrzej Radke - wiceprzewodniczący
Michał Kołodziejczyk - sekretarz
Katarzyna Penar
Maria Kosmus - Mazur
Komisja Rewizyjna:
Ewa Pieńkowska
Justyna Kukulska
RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej II st.
im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
e-mail: radarodzicowsm2st@wp.pl


Bartłomiej Stachnik - przewodniczący
Jarosław Górski - wiceprzewodniczący
Lech Rosenthal
Informacje o działalności
Rady Rodziców w SM I st.
 
  KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.
 
PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
 
  KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st.
 
PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206
 
  SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

W Szkole Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 30 zł/m-c (łącznie 300 zł za okres od września do czerwca)
UWAGA: Za drugie i kolejne dzieci: miesięczna składka wynosi 15 zł od osoby (łącznie 150 zł za okres od września do czerwca).

W szkole Muzycznej II st. im. F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu:
Składka podstawowa wynosi 20 zł/m-c (łącznie 200 zł za okres od września do czerwca)

* * *

W obu szkołach Zespołu opłata za wypożyczenie szkolnego instrumentu wynosi 10 zł miesięcznie, płatne przez cały rok kalendarzowy (razem z wakacjami): łącznie 120 zł za rok – przez cały okres wypożyczenia.

* * *

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły
(w budynku przy ul. Dmowskiego 16b)
lub na rachunki bankowe odpowiednich Rad Rodziców (z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia + klasa):
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im.G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
lub
Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st. im. F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

  KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
 • Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
  z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
 • Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników; ponadto, w uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych
  zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,
 • Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły,
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażenia pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego,
 • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje podjęcie decyzji w sprawie zgody
  na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym
  jest wspomaganie szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 • Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20