Składy osobowe Rad Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:
______________________________________________________________________________________

RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu

e-mail: radarodzicowsm1st@wp.pl

Anna Węglarz - przewodnicząca
Justyna Kukulska - wiceprzewodnicząca
Katarzyna Iwaszkiewicz-Sachse - sekretarz
Katarzyna Penar
Ewa Pieńkowska
Anna Kacmajor
Emilia Jędrzejewska
Alicja Pomierska-Radke
Andrzej Radke

RADA RODZICÓW
w Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
e-mail:
radarodzicowsm2st@wp.pl

Bartłomiej Stachnik - przewodniczący
Małgorzata Holajn-Herba
Patrycja Markowicz
Maria Ellwardt
Izabela Czubak
Marlena Dziak
Tomasz Freda
  KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.
 
PKO BP - 86 1020 1811 0000 0502 0014 3115
 
  KONTO BANKOWE: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej II st.
 
PKO BP - 89 1020 1811 0000 0602 0014 3206
 
  SKŁADKI NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Składka podstawowa wynosi 30 zł/m-c (300 zł/rok)
UWAGA: Za drugie i kolejne dzieci: składka wynosi 15 zł za miesiąc od osoby.

Opłata za wypożyczenie szkolnego instrumentu wynosi 10 zł miesięcznie
(płatne przez cały rok (łącznie z wakacjami) – za cały okres wypożyczenia)

Składki na fundusz Rady Rodziców można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły
(w budynku przy ul. Dmowskiego 16b)
lub na rachunek bankowy:

Bank PKO BP
86 1020 1811 0000 0502 0014 3115

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.
im. G. Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Dmowskiego 16b

(wpłata z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia + klasa)
  KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
 • Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
  z wnioskami i opiniami może występować do dyrektora szkoły, samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
 • Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników; ponadto, w uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do rady pedagogicznej o dokonanie zmian odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych
  zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,
 • Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły,
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażenia pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny jego dorobku zawodowego,
 • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje podjęcie decyzji w sprawie zgody
  na działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym
  jest wspomaganie szkoły w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • Rada Rodziców, na wniosek dyrektora szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 • Rada Rodziców ma prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW
w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
    Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz jest przedstawicielem wszystkich rodziców. Zostaje powołana przez rodziców na początku każdego roku szkolnego na Walnym zebraniu Rady Rodziców.

   Reprezentuje interesy rodziców w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych oraz dydaktycznych Szkoły.

   Pełni jeszcze jedną, ogromnie ważną, rolę – świadczy pomoc finansową dla szkoły i uczniów.
Środki będące w dyspozycji Rady Rodziców pochodzą wyłącznie ze składek.

Rada Rodziców od lat wspiera finansowo szkołę poprzez:
 • Zakup instrumentów do szkoły
 • Naprawę instrumentów, w tym zakup strun
 • Zakup nut do biblioteki szkolnej
 • Wyposażanie szkoły (m.in. zakup taboretów do pianina)
 • Współfinansowanie remontów w naszej szkole (ostatnio Rada Rodziców pomogła finansowo w remoncie łazienek)
 • Utrzymanie świetlicy szkolnej (w tym bezpłatna herbata dla uczniów)
 • Bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi na poziomie szkoły - 1 tj. przy świetlicy (login i hasło przy wejściu do świetlicy)
 • Udział uczniów w konkursach – koszty wyjazdów, wpisowe na konkursy, nagrody w konkursach
 • Zakupy nagród dla wyróżniających się uczniów, w tym nagród na koniec roku szkolnego, nagrody dla Dyplomantów kończących szkołę I stopnia
 • Organizowane przez naszą szkołę konkursy (w części konkursy są finansowane z opłat wpisowych na konkursy)
 • Zakupy nagród dla wyróżniających się uczniów, w tym nagród na koniec roku szkolnego , nagrody dla Dyplomantów kończących szkołę I stopnia
 • Występy Chóru szkolnego poza Trójmiastem (koszty dojazdu autokarem)
 • Zakup biletów dla uczniów do filharmonii/opery
 • Zakupy słodyczy, owoców na poczęstunki dla uczniów i gości z okazji większych ważnych koncertów odbywających się w szkole.
Zakupy i remonty finansowane przez Radę Rodziców SM I st. na potrzeby szkoły:
 
W roku szkolnym 2010/2011 Kwota (PLN)
Zakup skrzypiec (4 szt.) 4 850,00
Zakup akordeonu "Pigini Prestige" 11 910,00
Wymiana blatów (portiernia, szatnia, świetlica - bufet) 3 750,00
Zakup pulpitów do klas w SM I st. 4 000,00
Zakup krzeseł dla orkiestry w SM I st. 3 500,00
Wymiana wykładziny podłogowej, świetlica szkolna SM I st. 5 500,00
W roku szkolnym 2011/2012 Kwota (PLN)
Montaż posadzki w świetlicy SM I st. 5 725,00
Zakup altówki 617,00
Zakup altówki 685,00
Zakup wiolonczeli 800,00
Zakup część do ksylofonu 900,00
Zakup gitary 4 484,00
W roku szkolnym 2012/2013 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 3 600,00
Zakup akordeonu "Delicia" 3 600,00
Zakup kontrabasu 1/2 3 300,00
Zakup nawilżacza powietrza 1 484,00
Zakup akordeonu guzikowego "Pigini" 8 900,00
W roku szkolnym 2013/2014 Kwota (PLN)
Zakup pianina cyfrowego firmy Roland 4 449,00
Zakup wiolonczeli 2 500,00
Dofinansowanie remontów toalet w budynku SM I st. 15 000,00
W roku szkolnym 2014/2015 Kwota (PLN)
Zakup 4 fletów poprzecznych 4 449,00
Zakup 3 wiolonczel 3 750,00
Zakup 2 trąbek 800,00
Zakup skrzypiec 350,00
Zakup podnóżka do fortepianu 650,00
Zakup akordeonu 7 350,00
W roku szkolnym 2015/2016 Kwota (PLN)
Zakup saksofonu altowego firmy Yamaha 4 350,00
Zakup wiolonczeli 1 414,50
Naprawa akordeonu 150,00
 
 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 58 341 92 13       tel/fax (0-48) 58 346 04 20