Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
Muzyka w wykonaniu najmłodszych.
Od baroku po współczesność

dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 17 grudnia 2019 roku

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie polskiej muzyki współczesnej, umożliwienie prezentacji uczniom na estradzie ogólnopolskiej oraz wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 17 grudnia 2019 roku w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16b.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach:
  • I grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego
  • II grupa – uczniowie klas 4 i 5 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego
 6. Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • I grupa:
   • utwór Jana Sebastiana Bacha,
   • dwa utwory dowolne o wyraźnie kontrastującym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego; ponadto jeden z utworów dowolnych ma być skomponowany po 1940 roku.
  • II grupa:
   • utwór Jana Sebastiana Bacha,
   • utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim,
   • dowolny utwór kantylenowy.
  Jeden z utworów dowolnych ma być polskiego kompozytora, ponadto jeden z utworów dowolnych ma być skomponowany po 1940 roku.
 7. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu) do dnia 15 listopada 2019 na adres:

  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
  Tel./fax 058 346 04 20

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł od każdego uczestnika na konto:

  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 11. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 13. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 14. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego na:
  • przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia i realizacji konkursu,
  • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach
  • wykorzystanie wizerunku, fotografowania i rejestrowania występów dowolnymi technikami audiowizualnymi oraz do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 15. Uczestnik, jego rodzic oraz opiekun prawny mają prawo wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania.

  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, 80-264 Gdańsk, ul. Romana Dmowskiego 16b. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, jest Pani Katarzyna Kaźmierczak, tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl

  Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem ww. imprezy, w tym publikacja programu imprezy oraz jej wyników na stronie internetowej organizatora: zsm-gdansk.edu.pl. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność.

  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Do pobrania: