Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY
Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 29 listopada 2019 roku

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Grażyny Bacewicz, wielkiej polskiej skrzypaczki i kompozytorki, w 110 rocznicę urodzin i 50 rocznicę jej śmierci.
 2. Konkurs odbędzie się 29 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16b.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.
 5. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: eliminacje i finał.

  I etap – Eliminacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i odbędą się bez udziału publiczności. Uczestnicy rozwiążą test polegający na:

  • identyfikacji utworów muzycznych,
  • odpowiedzi na pytania dotyczące życia i twórczości Grażyny Bacewicz.

  Uwaga! Podczas testu słuchowego należy wykazać się znajomością tytułu utworu oraz rozpoznać jego część.

  Do finału zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy w eliminacjach uzyskają największą liczbę punktów.

  II etap - Finał będzie przeprowadzony w formie ustnej przy udziale publiczności.

  Uczestnicy będą odpowiadać na pytania z zakresu życia i twórczości Grażyny Bacewicz. Wśród zagadnień konkursowych pojawią się też zadania, polegające na rozpoznaniu zdjęć i utworów muzycznych.

 6. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu) do dnia 15 listopada 2019 na adres:
 7. email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
  Tel./fax 058 346 04 20

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł od każdego uczestnika na konto:
 9. Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

 10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 12. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 14. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody przez uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego na:
  • przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia i realizacji konkursu,
  • podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły uczestnika w związku z udziałem w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach,
  • wykorzystanie wizerunku, fotografowania i rejestrowania występów dowolnymi technikami audiowizualnymi oraz do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji w celach reportażowych i promocyjnych.

 15. Uczestnik, jego rodzic oraz opiekun prawny mają prawo wglądu do danych oraz możliwość ich poprawiania.

  Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, 80-264 Gdańsk, ul. Romana Dmowskiego 16b. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku- Wrzeszczu, jest Pani Katarzyna Kaźmierczak, tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl

  Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem ww. imprezy, w tym publikacja programu imprezy oraz jej wyników na stronie internetowej organizatora: zsm-gdansk.edu.pl. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka.

  Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  *   *   *

  Bibliografia:

  1. Strona internetowa: bacewicz.polmic.pl
   Obowiązuje znajomość następujących zakładek: życie (całość wraz ze zdjęciami) oraz galeria (tylko obrazy).
  2. Ludomira Stawowy – hasło Grażyna Bacewicz w Encyklopedii Muzycznej, PWM. Kraków 1979
  3. Stefan Kisielewski - Grażyna Bacewicz i jej czasy. Kraków, 1964
  4. Grażyna Bacewicz - Znak szczególny, Warszawa 1970

  Wykaz obowiązkowej literatury muzycznej:

  1. Witraż na skrzypce i fortepian (1932)
  2. Trio na obój, skrzypce i wiolonczelę (1935)
  3. Concertino na skrzypce i fortepian (1945)
  4. Koncert skrzypcowy nr 3 (1948)
  5. Koncert na orkiestrę smyczkową (1948)
  6. Kwartet na czworo skrzypiec (1949)
  7. Melodia na skrzypce i fortepian (1949)
  8. Krakowiak koncertowy na fortepian (1949)
  9. Kwartet smyczkowy nr 4 (1951)
  10. Oberek na skrzypce i fortepian nr 2 (1951)
  11. Etiuda tercjowa na fortepian (1952)
  12. Kwintet fortepianowy nr 1 (1952)
  13. Kołysanka na skrzypce i fortepian (1952)
  14. Sonata na fortepian nr 2 (1953)
  15. Partita na skrzypce i fortepian (1955)
  16. Kaprys polski na skrzypce solo (1954)
  17. Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję (1958)
  18. Pensierinotturni na orkiestrę kameralną (1961)
  19. Trzy tańce na skrzypce i fortepian:
   • Taniec polski (1948),
   • Taniec mazowiecki (1951),
   • Taniec słowiański (1952)
Do pobrania: