Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla nauczycieli ZSM
Historia szkoły
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020
 • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
KOMUNIKATY

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSM

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, w okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 zadania edukacyjne Zespołu Szkól Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEN TEMAT

----------------------------------

UWAGA!
Uczniowie Szkoły Muzycznej I st.
z klas 4, 5, 6 cyklu 6-letniego

Materiał z przedmiotu kształcenie słuchu, przewidziany programem w poszczególnych klasach, został w pełni zrealizowany.

Pozostało utrwalanie przerobionego materiału.

WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEN TEMAT

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

UWAGA: W związku sytuacją epidemiologiczną i decyzją CEA o czasowm zamknięciu szkoły, realizacja zadań zawartych w Terminarzu ulega czasowemu zawieszeniu.

STYCZEŃ
DATA GODZ. ZADANIE
13-25.01.2020 Ferie zimowe
30.01.
czwartek
11.00 Otwarcie ofert przetargu TERMOMODERNIZACJA bud. SM I st.
Miejsce: CEA Warszawa, ul. M.Kopernika 36/40
LUTY
17.02.
poniedziałek
16.30 Koncert uczniów kl. 6 i IV – sekcja dęta SM I st.
20.02.
czwartek
17.00 Koncert uczniów kl. 6 – sekcja fortepianu SM I st.
20.02.
czwartek
17.30 Koncert przed Przesłuchaniami CEA SM II st.
28.02.
piątek
9.00 - 18.00 Przesłuchania CEA uczniów klasy wiolonczeli i kontrabasu SM I i II st.
MARZEC
5.03.
czwartek
17.00 Koncert Chopinowski SM II st.
6.03.
piątek
16.45 Koncert Chopinowski SM I st.
13.03.
piątek
  Koncert chóru z Norwegii
16.03.
poniedziałek
  Koncert solistów i orkiestry symfonicznej SM II st.
pod dyr. dra hab. Mariusza Mroza
Miejsce: Akademia Muzyczna w Gdańsku
17.03.
wtorek
17.00 Koncert w kluczu basowym SM II st.
24.03.
wtorek
12.00 „Symfonia barw” koncert w GAK „Projektornia”
26.03.
czwartek
17.00 Koncert sonat skrzypcowych SM II st.
26.03.
czwartek
16.45 Koncert orkiestry i solistów SM I st.
KWIECIEŃ
2.04.
czwartek
16.30 Badanie testowe CEA – kształcenie słuchu i audycje muzyczne SM I st.
9-14.04.2020 Ferie świąteczne
17.04.
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna SM II st. – dopuszczenie do dyplomu SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  Egzamin dyplomowy – historia muzyki SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  „Dni Harmonii” SM II st.
20.04-25.05   Egzaminy dyplomowe – recitale dyplomantów SM II st.
28.04.
wtorek
17.30 Koncert uczniów sekcji instr. dętych i perkusji SM II st.
MAJ
6.05.
środa
  Pomorskie Spotkania Chórów SM I st. (Akad. Muz. Gdańsk)
11 - 12.05.
poniedziałek
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
18–29.05.   Egzaminy Promocyjne SM I st.
26.05.
wtorek
  Rada Pedagogiczna SM II st. – dyplomowa
29.05.
piątek
  Wręczenie dyplomów SM II st.
CZERWIEC
1-3.06   Egzaminy końcowe (dyplomowe) SM I st.
8-10.06
poniedziałek
- środa
  Egzaminy wstępne do SM II st.
16.06
wtorek
17.00 Koncert roczny SM II st.
18.06
czwartek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM I st.
19.06
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM II st.
25.06
czwartek
  Rada Pedagogiczna ZSM sprawozdawcza
26.06
piątek
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego
   INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
SEKRETARIAT

U W A G A !
Decyzją dyrektora ZSM
z dniem 16.03.2020 roku sekretariat świadczy pracę zdalnie.
W związku z powyższym, interesantów prosimy o kontakt
wyłącznie za pośrednictwem niżej wymienionej
poczty elektronicznej:

sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

* * *

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

ZDJĘCIA NA WWW ZSM

  PROPONUJEMY WAM PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ NA WWW ZSM

Wydaje nam się, że internauci odwiedzający szkolną witrynę internetową z wielkim zainteresowaniem obejrzą wykonane przez Was ciekawe fotografie z życia naszej Szkoły.

Realizując ten projekt będziemy przestrzegać następujących zasad:

 1. Każda osoba może przesłać dowolną ilość wykonanych przez siebie zdjęć na adres: fotozsm@wp.pl z dopiskiem: "zdjęcia ZSM" oraz krótką informacją o ich treści.
 2. Przesłanie zdjęć na wyżej wskazany adres mailowy będzie traktowane, jako zgoda na ich publikację na www ZSM.
 3. Nie będą publikowane zdjęcia zawierające treści:
  • niezgodne z obowiązującym prawem,
  • niezgodne z formułą witryny internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu (np. zdjęcia z imprez niezwiązanych z życiem ZSM),
  • niezgodne z dobrymi obyczajami i normami społecznymi (np. zdjęcia ośmieszające lub uwłaczające godności osób prezentowanych itp.).
 4. Publikacja na stronie www ZSM przesłanych zdjęć jest nieodpłatna.
 5. Wyboru zdjęć do publikacji na www ZSM dokonywać będzie jej administrator.
 6. Zdjęcia niewykorzystane do publikacji na www ZSM zostaną przekazane do archiwum Kroniki szkolnej.