Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Informacje dla uczniów ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koncerty szkolne
Chwila wspomnień
Stare foto
Kalendarium muzyczne
K O N T A K T

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020
 • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
KOMUNIKATY

T E R M O M O D E R N I Z A C J A

W związku z planowanymi w miesiącach kwiecień – czerwiec 2020 roku pracami budowlanymi (termomodernizacja) w budynku SM I st. w Gdańsku – Wrzeszczu ul. Dmowskiego 16b
dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych, za zgodą organu nadzoru pedagogicznego, podjęła decyzję o wcześniejszym odpracowaniu niektórych czerwcowych zajęć lekcyjnych w kolejne soboty lutego i marca br.
według następującego harmonogramu:
8 lutego za wtorek 23 czerwca
15 lutego za poniedziałek 22 czerwca
22 lutego za wtorek 16 czerwca
29 lutego za poniedziałek 15 czerwca
7 marca za wtorek 9 czerwca
14 marca za poniedziałek 8 czerwca
21 marca za piątek 5 czerwca
28 marca za czwartek 4 czerwca

W najbliższą sobotę 22 lutego 2020 r. w Szkole Muzycznej I st. odbędą się zajęcia lekcyjne
wg. PLANU WTORKOWEGO
.

W tym dniu grupowe lekcje teorii muzyki rozpoczną się od godziny 10.00 w kolejności wynikającej z poniedziałkowego planu lekcji. Szczegółowe informacje zainteresowanym uczniom i rodzicom przekażą nauczyciele prowadzący.

Plan lekcji teorii muzyki w dniu 22 lutego 2020 roku
(za wtorek 16 czerwca)

Godziny
zajęć
kl. A.Krauze
sala 306
kl. M.Malgeri
sala 306
kl. L.Turska
sala 7
kl. K.Juwa
sala 6
10.00 – 10.45             4c kszt.
słuchu
10.50 – 11.35 3b kszt.
słuchu
        5b kszt.
słuchu
11.40 – 12.25 3b rytmika 1c kszt.
słuchu
5c kszt.
słuchu
Ib kszt.
słuchu
12.30 – 13.15 1d kszt.
słuchu
2c kszt.
słuchu
4d kszt.
słuchu
II kszt.
słuchu
13.20 – 14.05 1d rytmika 3c kszt.
słuchu
6c kszt.
słuchu
II aud.
muz.
14.10 – 14.55 2d kszt.
słuchu
3c rytmika     6c aud.
muz.

UWAGA!
Godziny rozpoczęcia zajęć indywidualnych z przedmiotu głównego (instrument) należy ustalić bezpośrednio z uczniami.

NIEZBĘDNIK
e - DZIENNIK LEKCYJNY
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
Terminarz ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w II półroczu roku szkolnego 2019/2020
STYCZEŃ
DATA GODZ. ZADANIE
13-25.01.2020 Ferie zimowe
30.01.
czwartek
11.00 Otwarcie ofert przetargu TERMOMODERNIZACJA bud. SM I st.
Miejsce: CEA Warszawa, ul. M.Kopernika 36/40
LUTY
17.02.
poniedziałek
16.30 Koncert uczniów kl. 6 i IV – sekcja dęta SM I st.
20.02.
czwartek
17.00 Koncert uczniów kl. 6 – sekcja fortepianu SM I st.
20.02.
czwartek
17.30 Koncert przed Przesłuchaniami CEA SM II st.
28.02.
piątek
9.00 - 18.00 Przesłuchania CEA uczniów klasy wiolonczeli i kontrabasu SM I i II st.
MARZEC
5.03.
czwartek
17.00 Koncert Chopinowski SM II st.
6.03.
piątek
16.45 Koncert Chopinowski SM I st.
13.03.
piątek
  Koncert chóru z Norwegii
16.03.
poniedziałek
  Koncert solistów i orkiestry symfonicznej SM II st.
pod dyr. dra hab. Mariusza Mroza
Miejsce: Akademia Muzyczna w Gdańsku
17.03.
wtorek
17.00 Koncert w kluczu basowym SM II st.
24.03.
wtorek
12.00 „Symfonia barw” koncert w GAK „Projektornia”
26.03.
czwartek
17.00 Koncert sonat skrzypcowych SM II st.
26.03.
czwartek
16.45 Koncert orkiestry i solistów SM I st.
KWIECIEŃ
2.04.
czwartek
16.30 Badanie testowe CEA – kształcenie słuchu i audycje muzyczne SM I st.
9-14.04.2020 Ferie świąteczne
17.04.
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna SM II st. – dopuszczenie do dyplomu SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  Egzamin dyplomowy – historia muzyki SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  „Dni Harmonii” SM II st.
20.04-25.05   Egzaminy dyplomowe – recitale dyplomantów SM II st.
28.04.
wtorek
17.30 Koncert uczniów sekcji instr. dętych i perkusji SM II st.
MAJ
6.05.
środa
  Pomorskie Spotkania Chórów SM I st. (Akad. Muz. Gdańsk)
11 - 12.05.
poniedziałek
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
18–29.05.   Egzaminy Promocyjne SM I st.
26.05.
wtorek
  Rada Pedagogiczna SM II st. – dyplomowa
29.05.
piątek
  Wręczenie dyplomów SM II st.
CZERWIEC
1-3.06   Egzaminy końcowe (dyplomowe) SM I st.
8-10.06
poniedziałek
- środa
  Egzaminy wstępne do SM II st.
16.06
wtorek
17.00 Koncert roczny SM II st.
18.06
czwartek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM I st.
19.06
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM II st.
25.06
czwartek
  Rada Pedagogiczna ZSM sprawozdawcza
26.06
piątek
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego
WARTO PRZECZYTAĆ
Akty prawne: Poradniki: Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne CEA: "Szkoła Artystyczna" – Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej
SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA dla szkół muzycznych I i II st.
WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa