Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Informacje dla uczniów ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koncerty szkolne
Chwila wspomnień
Stare foto
Kalendarium muzyczne
K O N T A K T

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 • Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020
 • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, że
we wszystkie soboty stycznia 2020 roku
oba budynki szkolne będą zamknięte

W okresie ferii zimowych
(13 stycznia - 25 stycznia 2020)
od poniedziałku do piątku
oba budynki szkolne będą otwarte w godz. 9.00 - 14.00.

Oba budynki szkolne będą otwarte
we wszystkie soboty lutego 2020 roku
w godz. 9.00 - 14.00

NIEZBĘDNIK
e - DZIENNIK LEKCYJNY
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
Terminarz ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w I półroczu roku szkolnego 2019/2020
WRZESIEŃ
13.09.
piątek
13.30 Rada pedagogiczna ZSM  
23.09.
poniedz.
18.00 Walne zebranie rodziców uczniów SM I st.  
24.09.
wtorek
18.00 Walne zebranie rodziców uczniów SM II st.  
PAŹDZIERNIK
1.10.
wtorek
16.45 Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki SM I st.
1.10.
wtorek
17.00 Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki SM II st.
8.10.
wtorek
18.00 Spotkanie Koła Absolwentów PSM II st. Partyzantów 21A
10.10.
czwartek
10.00 Regionalne warsztaty dla nauczycieli-akompaniatorów Partyzantów 21A
18.10.
piatek
15.30 Projekcja filmu „Piaśnica” Partyzantów 21A
22.10.
wtorek
13.30 Rada Pedagogiczna szkoleniowa ZSM Zawieszenia lekcji w godz. 13.30 – 15.00
25.10.
piatek
  Konkurs czytania nut a’vista – sekcja instr. dętych SM II st.  
28.10.
poniedz.
  Międzyszkolne spotkania fagocistów Partyzantów 21A
LISTOPAD
8.11.
piątek
17.00 Koncert Muzyki Polskiej SM II st. Partyzantów 21A
12.11.
wtorek
17.00 Koncert Muzyki Polskiej SM I st. R. Dmowskiego 16B
13.11.
środa
  I Gdański Konkurs Fletowy dla uczniów SM II st. Partyzantów 21A
14.11.
czwartek
17.00 „Polska muzyka ludowa w twórczości St. Moniuszki” – prezentacje baletowe, wokalne i instrumentalne. R. Dmowskiego 16B
28.11.
czwartek
18.00 Koncert „Przed konkursem” SM II st. Partyzantów 21A
29.11.
piątek
  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Grażyna Bacewicz – jej życie i muzyka”. Koncert utworów G. Bacewicz
UWAGA: KONKURS ZOSTAŁ ODWOŁANY
z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń.
R. Dmowskiego 16B
GRUDZIEŃ
3.12.
wtorek
  VI Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej Partyzantów 21A
6.12.
piątek
17.00 Koncert: Mikołajki dla rodziców SM II st. Partyzantów 21A
6.12.
piątek
17.00 Koncert uczniów klasy 1 sekcji fortepianu SM I st. R. Dmowskiego 16B
17.12.
wtorek
  XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność” SM I st. R. Dmowskiego 16B
19.12.
czwartek
16.30 Koncert Kolęd SM I st. R. Dmowskiego 16B
20.12.
piątek
16.00 Koncert dla chętnych SM I st. R. Dmowskiego 16B
Ferie świąteczne: 23.12.2019 - 31.12.2019
STYCZEŃ
2.01.
czwartek
13.30 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna SM I st. R. Dmowskiego 16B
3.01.
piątek
13.30 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna SM II st. Partyzantów 21A
7.01.
wtorek
17.00 Wywiadówki w SM I st. R. Dmowskiego 16B
9.01.
czwartek
17.00 Wywiadówki w SM I st. R. Dmowskiego 16B
10.01.
piątek
17.00 Koncert półroczny SM II st. Partyzantów 21A
Ferie zimowe: 13.01.2020 – 25.01.2020
WARTO PRZECZYTAĆ
Akty prawne: Poradniki: Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne CEA: "Szkoła Artystyczna" – Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej
SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

KONKURSY I PRZESŁUCHANIA dla szkół muzycznych I i II st.

Przesłuchania regionalne
Centrum Edukacji Artystycznej

dla uczniów publicznych i niepublicznych
szkół muzycznych I i II stopnia
w roku szkolnym 2019/2020

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZESŁUCHAŃ
PROGRAM PRZESŁUCHAŃ dla SM I st
PROGRAM PRZESŁUCHAŃ dla SM II st
REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ
WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa