Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
 • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020
 • Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
KOMUNIKATY

 K O M U N I K A T
w sprawie zwrotu nut
do BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dyrekcja ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu informuję, że od dnia 8 czerwca br. Pani Bibliotekarka będzie odbierać nuty i książki w sekretariacie szkoły przy ul. Romana Dmowskiego 16b według następującego harmonogramu:
Poniedziałek w godz. 12.00 - 15.00
Wtorek w godz. 12.00 - 15.00
Środa w godz. 12.00 - 14.00
Czwartek w godz. 10.00 - 12.00
Piątek w godz. 10.00 - 12.00

Jednoczesnie informujemy, że wypożyczanie nut będzie wznowione dopiero po zakończeniu remontu budynku SM I st. przy ul. Dmowskiego 16b, które jest planowane na wrzesień 2020 roku.

-----------------------------------------------


 Informacje dla Komisji Egzaminacyjnej
w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu

ZOBACZ WIĘCEJ

-----------------------------------------------


 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminów Dyplomowych w 2020 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

-----------------------------------------------


 K O M U N I K A T nr 230
z dnia 4 maja 2020
dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu
w sprawie dofinansowania różnych form wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi oraz dzieci wszystkich pracowników Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

TEKST KOMUNIKATU

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU

-----------------------------------------------


 K O M U N I K A T nr 231
z dnia 4 maja 2020
dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

TEKST KOMUNIKATU

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU

-----------------------------------------------


 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 2/2020
z dnia 24 marca 2020
dyrektora ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu
określające sposób i tryb realizacji zadań Zespołu Szkół Muzycznych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach powinien uwzględniać w szczególności:
  • obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 2. Sposób przekazywania treści nauczania, a w szczególności monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, ustalają indywidualnie nauczyciele prowadzący dane zajęcia, uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia, a także możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego obu stron procesu nauczania.
 3. Tygodniowy plan nauczania zdalnego (częstotliwość nawiązywania kontaktu, odbierania informacji zwrotnych) jest realizowany w wymiarze określonym w szkolnym planie nauczania. Zaleca się realizację połączeń, krótszych niż jednostka lekcyjna – maksymalnie 2/3 jednostki.
 4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub rodzicem ucznia niepełnoletniego ustala sposób informowania o postępach w nauce i uzyskanych ocenach, poprzez środki komunikacji dostępne dla obu stron.
 5. Nauczyciele na bieżąco dokumentują swoją działalność edukacyjną w dzienniku elektronicznym i regularnie przeglądają pocztę.
 6. Nauczyciele przygotowują indywidualnie dla każdego ucznia lub grupy teoretycznej materiały niezbędne do realizacji zadań. Zaleca się wykorzystanie materiałów w postaci elektronicznej zamieszczanych m.in. na stronie https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online, na stronie internetowej szkoły www.zsm-gdansk.edu.pl oraz w poczcie dziennika elektronicznego.
 7. Dyrekcja szkoły zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z dyrekcją i nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez pocztę elektroniczną sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl lub bezpośrednio w formie i terminach ustalonych przez nauczyciela podczas lekcji.
 8. Dopuszcza się modyfikację programu nauczania, pozwalającą na realizację w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych tej części kształcenia, która jest niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania.
 9. Warunki i sposoby przeprowadzenia egzaminów dyplomowych, wstępnych oraz klasyfikacji końcowo-rocznej zostaną opracowane w późniejszym terminie po opublikowaniu kolejnych aktów prawnych przez organ prowadzący.
Dyrektor ZSM
Leszek Kaufman


Zarządzenie do pobrania

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ ZSM w Gdańsku - Wrzeszczu w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

UWAGA: W związku sytuacją epidemiologiczną i decyzją CEA o czasowm zamknięciu szkoły, realizacja zadań zawartych w Terminarzu ulega czasowemu zawieszeniu.

STYCZEŃ
DATA GODZ. ZADANIE
13-25.01.2020 Ferie zimowe
30.01.
czwartek
11.00 Otwarcie ofert przetargu TERMOMODERNIZACJA bud. SM I st.
Miejsce: CEA Warszawa, ul. M.Kopernika 36/40
LUTY
17.02.
poniedziałek
16.30 Koncert uczniów kl. 6 i IV – sekcja dęta SM I st.
20.02.
czwartek
17.00 Koncert uczniów kl. 6 – sekcja fortepianu SM I st.
20.02.
czwartek
17.30 Koncert przed Przesłuchaniami CEA SM II st.
28.02.
piątek
9.00 - 18.00 Przesłuchania CEA uczniów klasy wiolonczeli i kontrabasu SM I i II st.
MARZEC
5.03.
czwartek
17.00 Koncert Chopinowski SM II st.
6.03.
piątek
16.45 Koncert Chopinowski SM I st.
13.03.
piątek
  Koncert chóru z Norwegii
16.03.
poniedziałek
  Koncert solistów i orkiestry symfonicznej SM II st.
pod dyr. dra hab. Mariusza Mroza
Miejsce: Akademia Muzyczna w Gdańsku
17.03.
wtorek
17.00 Koncert w kluczu basowym SM II st.
24.03.
wtorek
12.00 „Symfonia barw” koncert w GAK „Projektornia”
26.03.
czwartek
17.00 Koncert sonat skrzypcowych SM II st.
26.03.
czwartek
16.45 Koncert orkiestry i solistów SM I st.
KWIECIEŃ
2.04.
czwartek
16.30 Badanie testowe CEA – kształcenie słuchu i audycje muzyczne SM I st.
9-14.04.2020 Ferie świąteczne
17.04.
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna SM II st. – dopuszczenie do dyplomu SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  Egzamin dyplomowy – historia muzyki SM II st.
23-24.04.
czwartek
piątek
  „Dni Harmonii” SM II st.
20.04-25.05   Egzaminy dyplomowe – recitale dyplomantów SM II st.
28.04.
wtorek
17.30 Koncert uczniów sekcji instr. dętych i perkusji SM II st.
MAJ
6.05.
środa
  Pomorskie Spotkania Chórów SM I st. (Akad. Muz. Gdańsk)
11 - 12.05.
poniedziałek
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
18–29.05.   Egzaminy Promocyjne SM I st.
26.05.
wtorek
  Rada Pedagogiczna SM II st. – dyplomowa
29.05.
piątek
  Wręczenie dyplomów SM II st.
CZERWIEC
1-3.06   Egzaminy końcowe (dyplomowe) SM I st.
8-10.06
poniedziałek
- środa
  Egzaminy wstępne do SM II st.
16.06
wtorek
17.00 Koncert roczny SM II st.
18.06
czwartek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM I st.
19.06
piątek
13.30 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna SM II st.
25.06
czwartek
  Rada Pedagogiczna ZSM sprawozdawcza
26.06
piątek
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego
   INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu jest Pani Katarzyna Kazimierczak (tel. 583419213, email: iod@zsm-gdansk.edu.pl), z którym może się Pani/Pan kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Szkołę danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z p.z.), Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku – w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • podejmowania akcji edukacyjnych, promocji osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • organizacji konkursów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • w pozostałych przypadkach na podstawie uzgodnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • administracji, pracownicy obsługi i pracownicy pedagogiczni,
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty i organa, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2017 poz. 2159 z p.z.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
/ ... /
DYREKTOR ZSM
mgr Leszek Kaufman
WARTO PRZECZYTAĆ
SEKRETARIAT

U W A G A !
Decyzją dyrektora ZSM
z dniem 16.03.2020 roku sekretariat świadczy pracę zdalnie.
W związku z powyższym, interesantów prosimy o kontakt
wyłącznie za pośrednictwem niżej wymienionej
poczty elektronicznej:

sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

* * *

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

U W A G A
Z powodu czasowego zamknięcia szkoły
wypożyczanie nut i księżek z biblioteki szkolnej
zostaje wstrzymane do września 2020 roku
(do czasu zakończenia remontu budynku SM I st. przy ul. Dmowskiego 16b)

PRZESŁUCHANIA CEA dla szkół muzycznych I i II st.
WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa